Дом здравља Жагубица

На основу члана 7. – 9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ,Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе  („Службени гласник РС“бр 96/2019 и 58/2020 ) , а у складу са  Кадровским  планом Министарства здравља РС број: 112-01-31/2020-02 од 28.02.2020. године ,Дом здравља Жагубица расписује

 

 

О Г Л А С

 

ради заснивања радног односа на одређено време

ради замене доктора медицине изабраних лекара за одрасле  

који су на специјализацији -  2 извршиоца

 

I.

 

Радни однос заснива се на одређено време - до повратка доктора медицине са специјализације , ради обављања послова доктора медицине изабраног лекара у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва , са местом рада у  Служби опште медицине у Жагубици и у Здравственој станици Крепољин.

 

Опис послова

а) превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

б) организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора   ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено - васпитне активности

в) организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе

. учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

в)мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

г) обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести  или повреде

д) прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала

.даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности

ђ) учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите ,

е) обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

ж) планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите

з) утврђује време и узрок смрти .

 

II.

 

Услови за заснивање радног односа за послове из тачке I огласа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду („Службени гласник РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 Одлука УС и 113/2017) и посебни услови утврђени Правилником о организацији и систематизацији радних места Дома здравља Жагубица број 1546 од 05.06.2018.године     

 

Услови за обављање послова и радних задатака :

а) Стручна спрема/образовање

  • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

б) Додатна знања/испити/радно искуство

 -   положен стручни испит

-    лиценца

-    најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

-    познавање рада на рачунару.

 

III.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе следећа документа :

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,
  • оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту ,
  • оверену фотокопију лиценце ,
  • потврду о радном искуству након положеног стручног испита на пословима доктора медицине ,
  • фотокопију очитане личне карте ,
  • личну и радну биографију са адресом , контакт телефоном и е-маил адресом .

 

IV.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос .

 

Уколико кандидат не достави документацију из претходног става одлука о избору доноси се за другог кандидата који испуњава услове за пријем у радни однос.

 

V.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.

Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Подацима рукује и податке обрађује Правна и персонална служба Дома здравља Жагубица.

VI.

 

Оглас се објављује на web страници Министарства здравља РС и  публикацији „Послови“.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

VII.

 

Кандидати који су се јавили на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

Одлука о избору кандидата ће бити донета најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана истека рока за подношење пријава.

Кандидати ће бити обавештени о избору најкасније у року од 10 (десет) радних дана од дана доношења одлуке  .

Конкурсна документација кандидата који не буду изабрани враћају се на захтев кандидата.

 

VIII.

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу Дом здравља Жагубица , 12320 Жагубица , Николе Пашића бр 22 са назнаком  „ Пријава на оглас за послове доктора медицине „

Неблаговремене  и непотпуне пријаве као и пријаве достављене електронском поштом неће се узети у разматрање .

 

 

директор

др Весна Стојиловић Гвозденовић