Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

На основу Одлуке в.д. директора Института број 1791 од 21.05.2020. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

 

за пријем у радни однос: Два (2) извршиоца на одређено време до повратка запослених са боловања, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеца:

 

Виши радиолошки техничар на Одељењу за радиолошку дијагностику

Опис посла:

-асистира лекару и врши медицинско-техничке процедуре  по налогу лекара;

-припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;                      

-даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;

-поставља пацијента у положај пожељан за снимање;

-снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка;

-примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења;

-спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике;

-учествује у практичном оспособљавању приправника и млађих кадрова;

-води прописане евиденције и документацију

-одговара за средства којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада

-ради и друге послове из домена своје струке по налогу главног техничара и надлежног лекара

-послове обавља у оквиру сменског рада,  а по потреби у дежурству и приправности

-за свој рад одговоран  је главном  РТГ техничару и начелнику одељења

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Основне студије  у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године или Струковне  студије  првог степена (основне  струковне студије) по пропису који уређује високо  образовање, почев од 10. септембра 2005. године
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценцу за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеним Основним или Струковним  студијама  првог степена (наведено у посебним условима)

-Уверење о положеном стручном испиту

-Здравствена способност за рад у радиологији

-Познавање рада на рачунару (MS Office)

-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Цуррицулум Витае, CV), са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији Послови Националне службе за запошљавање.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књижицу.

 

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати, фотокопију личне карте, уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице, лекарско уверење о општој здравственој способности, доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела),  доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем два виша радиолошка техничара“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије. 

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

Доц.др Јелена Антић