Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине Нови Сад

На основу Одлуке број 1829 од 21.05.2020. године, директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад, расписује

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос, на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом од 3 месеца:

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОНКОЛОГИЈИ, ХЕМИОТЕРАПИЈИ И БРАХИТЕРАПИЈИ у Одсеку за онкологију са Родитељском кућом у Служби за дечју хематологију и онкологију Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ИНТЕНЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 3 на Одељењу за неонаталну интензивну негу и терапију Службе за неонатологију Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У НЕОНАТОЛОГИЈИ на Одељењу за превремено рођену новорођенчад Службе за неонатологију Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА у Одсеку за акутне плућне болести Службе за плућне болести Стационара Клинике за педијатрију

 

 • Један (1) извршилац: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА у Одсеку за медицинску генетику Службе за медицинску генетику Стационара Клинике за педијатрију

 

Описи послова су утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Института за здраваствену заштиту деце и омладине Војводине дел. број 3365 од 27.09.2019. године

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

 1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

-Кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), са адресом, контакт телефоном, е-mail адресом.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

 • фотокопију личне карте
 • уредан санитарни налаз што доказује санитарна књижица
 • лекарско уверење о општој здравственој способности
 • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
 • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком за које радно место се кандидат пријављује.
       

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Оглас објавити на интернет порталу Националне службе за запошљавање и на интернет порталу Министарства здравља Републике Србије.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:     

Доц.др Јелена Антић