SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Na osnovu  Zakona o radu („ Sl. Glasnik br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – odluka US, 113/17 i 95/18 – dr.propisi) , člana 7. Stav 1. tačka 3) i člana 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl.glasnik br.106/18)

 

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU ,,BANJA KANJIŽA“ RASPISUJE

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VREME

 

 

Jedne  (1)  spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge,   za potrebe nemedicinskog sektora, Odeljenja za upravljanje smeštajnim kapacitetima, na određeno vreme – za puno radno vreme, na period od dve (2) godine

Opis radnog mesta:

 

Obavlja poslove spremanja i održavanja kompletne higijene soba, holove, prostorije u prizemlju, garderobe, kancelarije, toalete, stepenište, poslovne prostorije, uslužno prodajne prostorije, sportsku halu, bazene i kompletnu rehabilitaciju u celoj Ustanovi.Namešta krevete, čisti sobu i sav nameštaj u sobi.

Svakodnevno više puta iznosi otpadne materije.Skupljene odpatke obavezna je staviti u kante za smeće koje se nalaze u smetlarniku.Svakodnevno čisti i održava ceo krug smeštajnih objekata i drugih prostorija.

Prilikom svog rada pridržava se uputstva i pravilno koristi sredstva HTZ zaštite.

Odgovorna je za higijenski i estetki izgled svih prostorija.Povremeno vrši generalno spremanje svih podova, sanitarnih čvorova, kupatila, pranje prozora, tepisona i sl. Pažljivo rukuje vešom, drugim sredstvima i stvarima gostiju.Na zahtev gostiju odnosi idonosi gostinki veš u krojačnicu i vešeraj a njegovu primopredaju vrši na osnovu pismenog reversa.Prijavljuje nadzornici štetu ako je gost pričinio boravkom u sobi.Dužna je da sve nađene stvari u sobi preda nadzornici spremačica.

Za svoj rad i sredstva rada koja su mu poverena odgovara nadzornici spremačica.

Potrebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Stručna sprema/obrazovanje:

  • osnovno obrazovanje

 

Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 

  • prijavu na oglas
  • kratka biografija
  • fotokopija diplome o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila
  • fotokopiju lične karte
  • dokaz o vakcinisanom statusu iz Doma zdravlja za lica rođena posle 1971.g.

 

Rok za prijavljivanje na oglas je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje u Kanjiži i na web sajtu Ministarstva zdravlja RS.  Dostavljanje i prijem prijava se vrši najkasnije do 12,00 sati poslednjeg dana isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Rezultati konkursa će biti istaknuti na zvaničnom sajtu SBR „Banja Kanjiža“, kao i na oglasnoj tabli u prostorijama iste.

Rok za žalbu je 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli.

 

 

Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „BANJA KANJIŽA“

Odeljenje za pravne i opšte poslove

24420 KANJIŽA, NARODNI PARK B.B.

 

Sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za poslove spremačice prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge“

 

                                                                                                   

v.d.direktor Specijalne bolnice:

Snežana Adžić,dipl.ecc.master