Дом здравља Гроцка

У складу са чланом 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је основач РС („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018 ..), Кадровским планом Министарства здравља РС за ДЗ Гроцка за 2018. годину бр.112-01 -200 / 2018-02 од 20.августа 2018.године, као и Дописом Министарства здравља 112-01-1518 / 2019-02 од 09. јануара 2020.године са којим се обавештава да је Комисија за давање сагласности својих Закључком Дому здравља дала сагласност за пријем у радни однос на неодређено време следећег оглашеног кадра у ДЗ Гроцка на основу којих директор Дома здравља доноси

 

ОДЛУКУ О ПОТРЕБИ ЗАСНИВАЊА

РАДНОГ ОДНОСА  НА  НЕОДРЕЂЕНО  ВРЕМЕ

                                                              

I

Оглашава се треба за пријем у радни однос са пуним радним временом у неодређено време у Дому здравља Гроцка, а за следеће радно место:

1) У Служби за здравствену заштиту одраслих грађана са кућним лечењем:

- 1 доктор медицине специјалиста медицине рада са VII2 степенемо стручне     спреме;

2) У Служби за здравствену заштиту одраслих грађана са кућним лечењем:

- 1 доктора медицине са VII1 степеном стручне спреме;

II

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

За радно место под бројем 1) доктор медицине специјалиста медицине рада, кандидат треба да испуњава:

-завршен медицински факултет (звање доктор медицине- VII1 степен стручне спреме);

-положен специјалистички испит из медицине рада (звање доктор медицине специјалиста медицине рада са VII2 степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару

Заинтересовани кандидати за пријаву на радно место доктора медицине специјалистичка медицина рада подносе следећу документацију:

-фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-фотокопију дипломе о завршеној специјализацији;

-фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате код надлежне лекарске коморе;

-фотокопију личне карте;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачним адресом и контакт телефоном кандидата.

За радно место под бројем 2) доктор медицине са VII1 степеном стручне спреме, кандидат треба да испуњава:

-завршен медицински факултет (звање доктор медицине-VII1 степен стручне спреме);

-положен стручни испит;

-лиценцу за рад;

-познавање рада на рачунару;

-положен возачки испит.

Заинтересовани кандидати за пријаву на радно место доктор медицине, подноси следећу документацију:

-фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-фотокопију потврде о постављеном стручном испиту;

-фотокопију дозволе за рад-лиценце издате код надлежне лекарске коморе;

-фотокопију личне карте;

-фотокопију возачке дозволе;

-кратку биографију, са навођењем степена познавања рада на рачунару и са тачним адресом и контакт телефоном кандидата.

 

III

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним  Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе на адресу „Српско-грчког пријатељства“ бр.17 Гроцка или директно у канцеларији писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо  кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата за расписане конкурсе, која ће бити објављена у огласној табли Дома здравља Гроцка, а информације могу добити у Правно -кадровској служби Дома здравља Гроцка.

 

IV

Оглас објављен на веб сајту Министарства здравља РС.

 

V

Одлуку доставити Националној служби за запошљавање ради објављивања огласа у огласним новина Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

 

Директор

с.р. др Небојша Благојевић