Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 96/2019.“), члана 22. Статута,  вд директора Института за ментално здравље дана 19.05.2020. године доноси одлуку о расписивању

 

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос

на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом,

за послове АДМИНИСТРАТОР ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА - 1 извршилац, са пробним радом 6 (шест) месеци:

 

 

У с л о в и:

 

Високо образовање:

  • на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
  • на студијама у трајању до три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

 

 

Додатна знања / испити / радно искуство/здравствена способност:

-       најмање једна година радног искуства

  • здравствена способност утврђена од стране надлежног здравственог органа

 

 

Заинтересовани кандидати, у зависности од послова за које подносе пријаве, достављају:
                        -     пријаву на јавни оглас – молба,

  • радну биографију,
  • фотокопију дипломе о завршеној школи,
  • извод из матичне књиге рођених и
  • уверење о држављанству.

 

Опис посла:

-           одржава интегрисани система рачунарске и мрежне опреме – сервера и рачунарских радних станица;

-           поставља и одржава интегрисани систем софтвера и сервиса - оперативних система, - електронске поште, интернета и других;  

-           утврђује и отклања узроке поремећаја;

-           комуницира са екстерним сарадницима који одржавају информациони систем;

-           обавља и друге послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова Института за ментално здравље.

 

 

Јавни оглас ће бити објављен на сајту Министарства здравља, сајту Националне службе за запошљавање, сајту Института за ментално здравље и на огласној табли Института. Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што су изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама, као и уверење о здравственој способности утврђене од стране надлежног здравственог органа.  Достављена документа се не враћају.

 

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Милана Кашанина бр. 3,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично у писарницу (приземље-сутерен).

                                                                                 

 

ВД  Д и р е к т о р а

Института за ментално здравље

Проф.др Милица Пејовић-Милованчевић