ЈАВНИ ОГЛАС ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама”

Београд 05.06.2020.

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр.79/05, 101/07, 95/10 , 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) и члана 26. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник“ РС бр. - пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19), Уговора о бесповратној помоћи број ИПА2019/411-188 за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама” од стране Европске Уније,

 

 

Министарство здравља Републике Србије упућује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА АНГАЖОВАЊЕ САРАДНИКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА

„Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама”

 

 

I

 Оглашава се ангажовање сарадника за следеће радно место:

Један (1) извршилац за радно место доктора медицине - Тим за координацију пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама”

Опис посла:

 • Прати и ажурира план пружених здравствених услуга на месечном нивоу у складу са буџетом пројекта;
 • Контролише исправност документације за плаћање (улазне фактуре и спецификације услуга) и исправност медицинске документације на основу које се врши трансфер средства релевантним институцијама здравственог система;
 • Координира рад медицинских тимова који пружају здравствене услуге мигрантској популацији у прихватним центрима;
 • Благовремено извештава о уоченим недостацима и предлаже препоруке за побољшање пружања услуга;
 • Учествује у изради наратвних извештаја у складу са захтевима донатора;
 • Представља Министарство на релевантним састанцима и догађајима везаним за пројекат;
 • Организује, ажурира и архивира документацију у складу са правилима канцеларијског пословања и праксом Министарства.

  Услови конкурса

 • Висока стручна спрема - Медицински факултет;
 • Положен стручни испит;
 • Важећа лиценца;
 • Познавање српског језика (матерњи говорник) и познавање енглеског језика (напредни ниво);
 • Напредне компјутерске вештине посебно МС офис пакет;
 • Минимум 1 године радног искуства на наведеним пословима;
 • Минимум 2 године радног искуства у раду са мигрантима/избеглицама у Републици Србији;
 • Минимум 1 година радног искуства на пројектима финансираним од стране Европске Уније или осталих међународних организација.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије следећих докумената:

 

 • Диплому/уверење о стеченом Високом образовању;
 • Диплому/уверење о положеном државном испиту;
 • Лиценцу;
 • Извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • Уверење о држављанству;
 • Фотокопију/очитану личну карту;
 • Потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом;
 • Мотивационо писмо;
 • Доказ о радном ангажовању у складу са траженим условима конкурса.

 

II

Министарство здравља ће ступити у контакт са кандидатима који испуњавају услове јавног позива и обавити разговор.

 

III

Рок за подношење пријава је 5 (пет) радних дана од дана објављивања јавног позива на веб страници Министарства.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично на адресу:

Министарство здравља Републике Србије, Ул. Немањина 22-26, 11 000 Београд са назнаком „Пријава на оглас за ангажовање сарадника у оквиру пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама”

 

 

Контакт особа у Министарству здравља је Тијана Славковић, 062 27 20 30

Непотпуне и/или неблаговремене пријаве ће се сматрати неважећим.

Достављена документа се не враћају.