Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања

 На основу члана 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач  Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправе (“Сл.гласник РС” број 96/19), Кадровског плана “Специјалне болнице за интерне болести  Врњачка Бања” број  број  112-01-200/2018-02 од 26.10.2018. год., Уредбe о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава (“Сл.гласник РС” број 119/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), Закључка Комисије за  давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-11582/2018 од 30.11.2018. године и одлуке Вд директора “Специјалне болнице за интерне болести Врњачка Бања” број 1019/20 од  08.06.2020. године расписује се:

 

КОНКУРС

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

-доктор медицине специјалиста -1 (један) извршилац, са пуним радним временом,

 на неодређено време  са пробним радом у трајању од два месеца.

 

Опис посла доктора медицине специјалисте-интернисте

Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје  коришћењем специјализованих  метода и техника,  кроз примену принципа и процедуре савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију.  Прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења.

Реализује специјалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције.Поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење. Обавештава и саветује пацијенте и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем.

Обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијента, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења. Врши пријем и збрињавање хитних пацијената. Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести  за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован.  Обавља послове дијагностике за коју је специјализован, о чему сачињава извештај.Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите.

Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима. Планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите.

Спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности.

Утврђује време и узрок смрти. Ради на имплементацији  интегрисаног здравственог информационог система, организује и спроводи мере  и активности на унапређењу здравствене заштите, обезбеђује извештавање о кретању заразних и незаразних болести и других података у области здравствене заштите.

Упућује болеснике на друге консултативне прегледе  и на стационарно лечење.

Врши анализу здравственог стања болесника  лечених у болници и заједно са примарно-основном здравственом заштитом израђује предлоге програма мера здравствене заштите. Ради на унапређењу дијагностичких, терапеутских и превентивних  поступака. По потреби  иде у пратњу болесника. Даје стручна мишљења код одређених случајева болести и повреда.

Обавља и друге послове у оквиру своје специјалности као и друге послове по налогу претпостављених и директора.

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл.гласник РС”  број 24/05,61/05, 54/09, 32/13,  75/14, 13/17, 113/17 и 95/18),  кандидат мора да испуњава и посебне  услове:

-завршен медицински факултет на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине

-завршен медицински факултет на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање  до 10.септембра 2005. године и завршена специјализација из интерне медицине

*Положен стручни испит

*Положен специјалистички испит

*Лиценца

*Најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине .

Пожељне и амбиције, знања вештине или искуство у руковођењу због могућности обављања послова руководиоца различитих нивоа.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

-оверену фотокопију дипломе односно уверења о завршеном медицинском факултету;

-оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за доктора медицине;

-оверену фотокопију уверења односно дипломе о положеном специјалистичком испиту из

  интерне медицине ;

-уверењe о држављанству не старијe  од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-потврду односно уверење да није осуђиван не старију од шест месеци (оригинал или оверену копију);

-копију извода из матичне књиге венчаних ако је кандидат променио презиме;

-лиценцу  (оригинал или оверену копију).

- CV

-мотивационо писмо

 

Пријаву са документацијом  доставити  лично или препоручено на  адресу: Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања, ул. 8.Марта 12, 36210 Врњачка  Бања.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Рок за подношење пријава  је 15 дана од дана објављивања конкурса на сајту  Националне службе за запошљавање.

 

Кандидати који испуњавају услове конкурса, могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација.

 

Приликом заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за обављање послова за које заснива радни однос.

 

Конкурс ће бити објављен  на огласној табли и сaјту установе,  на  сајту Министарства здравља РС и на сајту Националне службе за запошљавање.

 

Одлука о избору кандидата биће најкасније  донета у року од 30 дана од дана  истека рока

 

за пријаву кандидата. Кандидати који не буду примљени могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

Изабрани кандидат дужан је да се  у року од 3 дана од дана пријема обавештења о избору кандидата  у писаној форми изјасни о датуму заснивања радног односа у болници.

У супротном, сматра се да одустаје од заснивања радног односа.

 

За све информације можете се обратити на телефон 036/613-450.

 

 

ВД  Директор

Специјалне болнице за интерне

болести Врњачка Бања

др Вања Балшић