Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе,  и Одлуке директора Института за трансфузију крви Србије broj 2751/1 и број 2813/1 обе од 10.06.2020. године, расписује се:

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни однос на одређено време за следећа радна места

 

Доктор медицине специјалиста у трансфузиологији – 1 извршилац са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из трансфузијске медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из трансфузиологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

- специјалистички испит;

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине  

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања због потребе завршетка посла на припреми компонената крви,  чији је обим привремено повећан. 

Опис посла: контрола пријема крви која долази на прераду, рад на изради

продуката од крви, надзор над процесирањем, чувањем и ускладиштењем продуката крви и др.     

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Уверење о положеном стручном испиту
  • Фотокопију лиценце
  • Кратку биографију

 

Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме  – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање

Радни однос се заснива на одређено време до шест месеци трајања, због потребе завршетка посла на одржавању опреме, инсталација и уређаја, чији је обим привремено повећан.

Опис посла: одржавање, пуштање у рад и отклањање кварова на опреми, инсталацијама и уређајима из делокруга своје струке; старање о стању алата и уређаја; старање о стању залиха; евидентирање података и др.  

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију дипломе
  • Кратку биографију

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР

Др Весна Мијуцић