Општа болница Ћуприја

На основу члана 7-8.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана донетог од стране Министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02 од 13.02.2020. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја и члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.5938 од 09.06.2020. године, Општа болница Ћуприја, расписује

        

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

 

За пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, због повећаног обима посла, док траје потреба, а најдуже до 6 месеци, за послове:

 

  1. Доктора медицине...................................................…..1 извршилац за рад у Служби ортопедије и трауматологије

 

  

Стручна спрема/образовање – високо образовање на медицинском факултету

 

Опис послова: Обавља послове доктора медицине у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место доктора медицине су дужни да уз пријаву доставе:  

  - оверену фотокопију доказа о завршеном медицинском факултету,

  - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

  -оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

  -оверену фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте, 

  - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

            Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

             Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на одређено време – за послове доктора медицине.”

             Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

 

ОГЛАС ВАЖИ ОД 11.06.2020. ДО 18.06.2020.године

Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић