Општа болница Ћуприја

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, (Сл.гласник РС бр.96/19), Кадровског плана бр.112-01-31/2020-02 од 13.02.2020.године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2020. годину, Закључка 51 бр. 112-2980/2019 од 26.03.2019. године, Закључка 51 бр. 112-9724/2019 од 27.09.2019. године, Закључка бр 112-12863/2019 од 20.12.2019. године и Закључка бр.112-13106/2019 од 26.12.2019. године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр. 112-01-383/2019-02 од 23.04.2019. године, бр. 112-01-1185/2019-02 од 18.11.2019. године, бр. 112-01-1582/2019-02 од 13.02.2020. године и бр.112-01-1583/2019-02 од 13.02.2020. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.5964 од 10.06.2020.године, расписује се

                                               

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следећa раднa местa, односно послове:

 

  1. Медицинске сестре/техничара у гинекологији и

акушерству.......................................................... 1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа – гинеколошко акушерског  или општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара у гинекологији и акушерству су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима........................................................................ 6 извршиоца

 

Стручна спрема/образовање – средња медицинска школа-општег смера

           Опис послова: Обавља послове медицинске сестре/техничара у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

           Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељенима су дужни да уз пријаву доставе:  

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој медицинској школи,

   - оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,

   - оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа или Решење о упису у Комору,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,

 

  1. Возача санитетског возила у болничким установама.........1 извршилац

Стручна спрема/образовање-средња стручна спрема

Додатно знање – возачка дозвола Б категорије

Опис послова : Обавља послове возача у смени, превоз у интерхоспиталном транспорту непокретних или тешко покретних болесника, за потребе установе и друге послове предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

          Кандидати за радно место возача санитетског возила у болничким установама су дужни да уз пријаву доставе:     

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој  школи

   - оверену фотокопију возачке дозволе (очитани подаци) или уверења о положеном возачком испиту Б категорије,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

 

  1. Сервирке....................................................................... 1 извршилац

Стручна спрема/образовање – за радно место сервирке - средња стручна спрема/изузетно основно образовање и искуство на овим пословима стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама  (Сл. гласник РС бр.81/2017,6/2018,43/2018).

        Опис послова: Обавља послове преузимања, сервирања и послуживања хране пацијентима, одржавање хигијене посуђа, прибора, уређаја и обављање других послова предвиђених нормативним актима Установа за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место сервирке су дужни да уз пријаву доставе:

- оверену фотокопију доказа о завршеној средњој школи изузетно основног образовања са потврдом послодавца о радном искуству на пословима сервирке

- фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте

- кратку биографију са адресом и контакт телефоном     

 

 

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

         Пријавом на Јавни оглас кандидати дају своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос.

         Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време – за послове (навести послове за које се подноси пријава)”.

        Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС, сајту установе, огласној табли установе и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

 

ЈАВНИ ОГЛАС ВАЖИ ОД 11.06.2020. ДО 18.06.2020. године

Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић