Градски завод за јавно здравље, Београд

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013, 75/2014, 113/2017 и 95/2018), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-1088/2020 од  07.02.2020.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Одлуке директора Градског завода број V-5-2493/1 од 08.06.2020 године, расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

  

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

 

  1. 1. Један ( 1 ) извршилац на радно место БИОЛОГ-МОЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ, Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију-Одсек за санитарну микробиологију

 

- Опис посла: припрема и спроводи биолошке и молекуларно биолошке анализе у лабораторији и тумачи резултате лабораторијских испитивања; израђује стручне анализе, извештаје, мишљења; учествује у изради студија, елабората итд. из области биолошких и молекуларно биолошких истраживања у медицини;  ради на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду биолошких и молекуларно биолошких анализа, као и на стручном усавршавању у својој области; дефинише адекватне лабораторијске – дијагностичке приступе у односу на достављене индикације за тестирање; самостално обавља биолошке и паразитолошке анализе вода, хране и осталих супстрата животне средине; учествује у раду стручних и експертских мултидисциплинарних тимова; прати савремена достигнућа у области санитарне биологије  вода; учествује у изради извештаја, елабората и студија; контролише узимање узорака, обрађује и коментарише добијене резултате; учествује у припремама за увођење нових метода рада и обради података и извештаја, као и спровођењу едукације кадрова; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека и начелника Лабораторије.

 

- Услови:

 

- Високо образовање-дипломирани биолог/молекуларни биолог:

  • на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
  • на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годинеи завршена одређена специјализација за здравствене сараднике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

 

- Стручни испит

 

- Додатни услов:

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

( Неопходно искуство у извођењу хидробилошких анализа, одређивања бројности и таксономског састава алги и цијанобактерија коришћењем инвертне светлосне миксроскопије. Добро познавање важеће домаће и међународне легислативе у области квалитета површинских и вода за пиће. Завршена обука и искуство у узгајању лабораторијске културе Д. магна, извођењу тестова токсичности  и тумачењу добијених резултата. Неопходно искуство у детерминацији складиштних штеточина намирница и предмета опште употребе. Завршена обука и искуство у примени стандарда ISO 17025:2017, валидација метода, QC/QA, учешће у међулабораторијским испитивањима и ПТ-у ).

 

Пожељно је доставити изјаву установе у којој је кандидат стекао искуство у раду за горе наведене допунске услове.

 

- Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије( неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном факултету;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.

 

II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

  

III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази, на одређено или неодређено време). Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

ДИРЕКТОР ГРАДСКОГ ЗАВОДА

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД

Проф. др Душанка Матијевић