Завод за трансфузију крви Војводине

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број 96/2019 и 58/2020 - Анекс I) и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији послова Завода за трансфузију крви Војводине број 01-101/2018, те указане потребе за новим запосленимa због повећаног обима посла, вршилац дужности директора Завода за трансфузију крви Војводине,  објављује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

1.ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР У ОДЕЉЕЊУ ЗА ДАВАЛАШТВО КРВИ СЛУЖБЕ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ КРВИ, ТЕСТИРАЊЕ, ПРОИЗВОДЊУ ПРОДУКАТА ОД КРВИ И ДИЈАГНОСТИЧКИХ СРЕДСТАВА- 2 извршиоца, на одређено време, до 6 (шест) месеци, због повећаног обима посла, са пуним радним временом који ће обављати у Заводу за трансфузију крви Војводине са седиштем у Новом Саду, Хајдук Вељкова 9а.

 

Опис послова: врши припрему радног простора, прибора и материјала потребног за рад у Заводу и на терену, води рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а према упутствима произвођача, учествује у вођењу прописане документације, учествује у изради периодичних извештаја, учествује у изради документације ИМС-а, примени исте и предлаже промене уколико постоји потреба за изменом процеса рада, води рачуна о правилном руковању медицинским отпадом и заштити и очувању животне средине, врши пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос података у информациони систем у заводу и на терену, помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену, врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријентационом методом на плочици у Заводу и на терену, врши венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за време и непосредно након давања крви у Заводу и на терену, учествује у збрињавању нежељених реакција код ДДК у Заводу и на терену, доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији за тестирање уз спроводну листу, доставља узете јединице крви лабораторији за производњу продуката од крви, уз спроводну листу, обавља и друге послове из делокруга рада техничара IV степена трансфузијског смера сходно потребама Завода.

Услови: средња стручна спрема- завршена медицинска школа лабораторијског или oпштег смера, положен стручни испит, поседовање лиценце, најмање 6 (шест) месеци радног искуства у том звању.

 

Потребна документација:пријава на оглас, фотокопија дипломе/уверења о завршеној медицинској школи лабораторијског или oпштег смера, фотокопија уверења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце, фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотокопија личне карте, кратка биографија (CV), доказ о радном искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије радне књижице и сл...

 

Пријаве се подносе путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 9а, 21137 Нови Сад, са назнаком «ЗА ОГЛАС» или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војводине сваког радног дана од 8 до 14 часова. Контакт телефон:021/48-77-953.

 

  1. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног огласа у огласним новинама «Послови» Националне службе за запошљавање.Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

                                                                                               

В. Д.  ДИРЕКТОРА ЗАВОДА                      

Прим. др сц. мед. Сања Богдановић,с.р.