Дом здравља Житиште

На основу члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС»  бр. 96/19 и 58/20), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8. Колективног уговора код Дома здравља Житиште и обавештења Министарства здравља број 112-01-533/2020-2 о добијеној сагласности за ново запошљавање Закључком 51 број 112-4202/2020 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава расписује се

ОГЛАС
за радно место

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

Број извршилаца : 1 (један)
Врста радног односа: радни однос на неодређено време

Радно време: пуно, 40 часова недељно

Опис послова: Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

Услови за пријем:

 1. Завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме
 2. Положен стручни испит
 3. Лиценца за рад
 4. Држављанство Републике Србије

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом, уз обавезну адресу и контакт телефон
 • Личну карту (фотокопија или очитана)
 • Уверење о држављанству (оригинал)
 • Диплому о завршеном медицинском факултету (оверена фотокопија)
 • Уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија)
 • Лиценцу за рад – ако је кандидат у радном доносу или Решење о упису у комору – ако кандидат није у радном односу (оверена фотокопија)
 • Доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
 • Доказ о имунизацији Хепатитис Б.
 • Положен возачки испит Б категорије
 • Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити на адресу: Дом здравља Житиште, 23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 16, са назнаком «За оглас». Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.