Гинеколошко акушерска клиника ''Народна фронт''

На основу члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуоправе (''Сл. гласникр РС'' бр. 96/2019 и 58/2020) у складу са  Кадровским  планом Гинеколошко акушерску клинику ''Народни фронт'' за 2020. годину, бр. 112-01-31/2020-02, и члана 23. Статута Клинике (''Сл. гласник РС'' бр. 29/18), Одлуке в. д. Директора 07007-2020-9209 , ГАК “Народни фронт“ расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I             На одређено време за послове:

 

 

  • ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА У БОЛНИЧКИМ УСЛОВИМА

 

II            Радно место које се попуњава:

 

 

Опис послова радног места:  -  врши хитан санитетски превоз пацијената;  износи и уноси непокретне пацијенате; одржава, прати и води евиденцију о исправности возила и опреме у возилу, обавља вожњу моторним возилом, са путним налогом и врши превоз болесница из Клинике у друге установе и обратно по налогу медицинских служби и у пратњи медицинског особља. Доноси крв и крвне деривате за потребе Клинике. Одговоран је за уредно функционисање и чистоћу моторног возила као и за његову употребу искључиво за службене потребе. Допрема технички и други материјал за потребе Клинике. Требује бонове за бензин, набавља бензин и уље за кола, и све то правда. Води уредно путне налоге и путни лист са тачном километражом о кретању возила. Обавља све друге послове и задатке које му наложи начелник одељења и главни возач и њима је  одговоран за свој рад.

 

Услови за рад на радном месту:

 

  • Средње образовање четврти степен
  • Возачка дозвола Б категорије

III          Адреса на коју се подносе пријаве: Гинеколошко акушерска клиника „Народни фронт“, 11000 Београд, Краљице Наталије 62

 

IV           Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Милован Малетић, тел: 011/2068 – 261

 

V            Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања Огласа на сајту Националне службе за запошљавање.

 

VI          Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Заинтересовани кандидати са завршеном средњом школом, уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 

  • кратка пословна биографија
  • оверену фотокопију дипломе о  завршеноj средњој школи,
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда средње школе

VII        Трајање радног односа: За наведено радно место заснива се радни однос на одређено време.

VIII       Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина обавиће се у просторијама Гинеколошко акушерске клинике „Народни фронт“ Београд, Краљице Наталије 62, с тим што ће кандидати бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

 

Лекарско уверење о здравственој способности прилаже само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично на писарници Гинеколошко акушерске клинике ''Народни фронт'' или послати поштом на адресу:  Гинеколошко акушерска клиника ''Народна фронт'' Београд, ул. Краљице Наталије 62., са назнаком „Пријава на Конкурс за посао“.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА
Проф . др Жељко Миковић