ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА 24.06.2020.

            На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19), Министарство здравља оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВЉА

 

            I Орган у коме се радна места попуњавају:

 

            Министарство здравља, Београд, Немањина бр. 22-26.

 

            II Радно место које се попуњава: 

 1. Радно место санитарни инспектор за унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова у области безбедности и здравствене исправности предмета опште употребе, разврстано у звање саветник, у Групи за унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова у областима под санитарним надзором, Одсека за координацију послова у областима под санитарним надзором и унутрашњим надзором над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова у областима под санитарним надзором, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове – 1 извршилац.

Опис послова: Врши послове унутрашњег надзора над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у области безбедности и здравствене исправниости предмета опште употребе и израђује записнике са предлогом мера; израђује записнике о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у одсецима и групама за санитарни надзор и записнике о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у одсецима и групама за санитарни надзор за гранична подручја и израђује анализе о раду санитарних инспектора на месечном, полугодишњем и годишњем нивоу; учествује у изради Програма мониторинга предмета опште употребе; сарађује са Институтима и заводима за јавно здравље, односно анализира и прати стање у области безбедности и здравствене исправности предмета опште употребе на територији Републике Србије; врши инспекцијски надзор у области безбедности и здравствене исправности предмета опште употребе решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; води регистар субјеката у пословању предметима опште употребе, односно базу података о предметима опште употребе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1

 

 1. Радно место санитарни инспектор за унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова у области безбедности хране и предмета опште употребе, разврстано у звање саветник, у Групи за унутрашњи надзор над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова у областима под санитарним надзором, Одсека за координацију послова у областима под санитарним надзором и унутрашњим надзором над имаоцима јавних овлашћења у вршењу поверених послова у областима под санитарним надзором, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши послове унутрашњег надзора над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у области безбедност хране и предмета опште употребе и израђује записнике са предлогом мера; израђује записнике о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у одсецима и групама за санитарни надзор у области безбедности хране и предмета опште употребе; израђује записнике о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у одсецима и групама за санитарни надзор за гранична подручја у области безбедности хране и предмета опште употребе; врши инспекцијски надзор у области безбедности хране и предмета опште употребе решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; врши послове унутрашњег надзора над имаоцима јавних овлашћења у вођењу поверених послова државне управе у области безбедности хране и предмета опште употребе и израђује записнике са предлогом мера; израђује записнике о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у одсецима и групама за санитарни надзор; израђује записнике о извршеном надзору над радом санитарних инспектора у одсецима и групама за санитарни надзор за гранична подручја, учествује у изради нацрта закона и подзаконских прописа; обавља и друге пословепо налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1.

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за санитарни надзор Пожаревац, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.    

Место рада: Пожаревац, ул. Дринска бр. 2.

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за санитарни надзор Крагујевац, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Јагодина, ул. Књегиње Милице бр. 80/а.

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за санитарни надзор Ужице, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.    

Место рада: Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52.

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за санитарни надзор Крушевац, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 2 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Варварин, ул. Трг Марина Мариновића бр. 34-38( 1 извршилац)

                       Брус, ул. Краља Петра I бр.120 ( 1 извршилац)

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за санитарни надзор Ниш, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Алексинац, ул. Књаза Милоша бр. 144.

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Група за санитарни надзор Зајечар, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.    

Место рада: Зајечар, ул. Генерала Гамбете бр. 44.

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Група за санитарни надзор Смедерево, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево, ул. Трг Републике бр.5.

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за санитарни надзор Ваљево, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 2 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Уб, ул. Вељка Влаховића бр. 6 ( 1 извршилац)

                       Лајковац, ул. Носиоца Албанске споменице бр. бб ( 1 извршилац)

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Група за санитарни надзор Приштина, Одељење санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Косовска Митровица, ул. Немањина бр. бб

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за санитарни надзор Београд, Одељење граничне санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 4 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор у областима под санитарним надзором решавањем у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; учествује у изради Плана рада и извештаја о раду Одсека; учествује у изради евиденције објеката под санитарним надзором; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства, или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду или грађевинског инжењерства на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 година радног искуства  у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.    

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1 (4 извршилаца)

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Суботица, Одељење граничне санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 1 извршилац.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор на граници, односно на другим местима где се врши царињење у областима контроле безбедности хране и здравствене исправности предмета опште употребе који се увозе, контроле путника и превозних средстава у међународном саобраћају ради спречавања уношења и ширења заразних болести; врши надзор над спровођењем прописаних мера у области заштите становништва од заразних болести, решавањем у првостепеном управном поступку; изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима решавањем у првостепеном управном поступку; учествује у изради извештаја о раду Одсека; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Бачка Паланка, ул. Иве Лоле Рибара бр. 171.

 

 1. Радно место санитарни инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за санитарни надзор за гранично подручје Врање, Одељење граничне санитарне инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 2 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор на граници, односно на другим местима где се врши царињење у областима контроле безбедности хране и здравствене исправности предмета опште употребе који се увозе, контроле путника и превозних средстава у међународном саобраћају ради спречавања уношења и ширења заразних болести; врши надзор над спровођењем прописаних мера у области заштите становништва од заразних болести, решавањем у првостепеном управном поступку; изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима решавањем у првостепеном управном поступку; учествује у изради извештаја о раду Одсека; сарађује са инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке или из стручне области технолошког инжењерства или инжењерства заштите животне средине и заштите на раду на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит,положен испит за инспектора, најмање 3 године радног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту

Место рада:

Ниш, Аеродром „Константин Велики“, ул. Ваздухопловаца бр. бб (1 извршилац)

Димитровград, ул. Балканска бр. 105 ( 1 извршилац)

 

 1. Радно место здравствени инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за здравствену инспекцију Београд, Одељење здравствене инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 2 извршилаца.

Опис послова: Врши надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1 (1 извршилац)

                       Смедерево, ул. Трг Републике бр. 5 (1 извршилац)

 

 1. Радно место здравствени инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за здравствену инспекцију Нови Сад, Одељење здравствене инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 4 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите, решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.      

Место рада: Нови Сад, ул. Бул. М.Пупина бр. 10 (2 извршиоца)

                       Сремска Митровица, ул. Трг Св. Димитрија бр.8 (1 извршилац)

                       Панчево, ул. Трг Краља Петра I бр. 2-4 (1 извршилац)

 

 1. Радно место здравствени инспектор, разврстано у звање саветник, у Сектору за инспекцијске послове – Одсек за здравствену инспекцију Ниш, Одељење здравствене инспекције, Сектор за инспекцијске послове - 4 извршилаца.

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над применом закона, других прописа и општих аката, као и надзор над спровођењем прописаних мера у области здравствене заштите, решава у управним стварима у првостепеном управном поступку, изриче управне мере и подноси пријаве надлежним правосудним органима; контролише спровођење мера наложених у поступку провере квалитета стручног рада; води евиденцију објеката под надзором; сарађује са другим инспекцијским, правосудним и другим органима и институцијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области медицинске науке, стоматолошке науке или правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, положен испит за инспектора,најмање 3 године радног искуства у струци као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Лесковац, ул. Пана Ђукића бр. 9 (1 извршилац)

                       Врање, ул. Матије Гупца бр. 2 (1 извршилац)

                       Пирот, ул. Српских владара бр. 83 (1 извршилац)

                       Зајечар, ул. Генерала Гамбете бр. 44 (1 извршилац)

 

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са Конкурсном комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

У изборном поступку за сва извршилачка радна места проверавају се:

Опште функционалне, компетенције и то:

 • „Организација и рад државних органа Републике Србије“, - провераваће се путем теста (писмено),
 • „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака (практичним радом на рачунару),
 • „Пословна комуникација“ – провераваће се путем симулације (писмено).

 

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“,(поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табеларне калкулације), ако учесник конкурса  поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац ( уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може поптпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

IV Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебнх функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1-14:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови

(општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности организације органа  (Закон о санитарном надзору) провераваће се писмено путем симулације

За радно место под редним бројем 15-17:

Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови (општи управни поступак и управне спорове; поступак инспекцијског надзора и основе методологије анализе ризика) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитички послови (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) провераваће се писмено путем симулације.

Посебна функционална компетенција за одређено радно место - прописи из надлежности организације органа  (Закон о здравственој заштити) провераваће се писмено путем симулације.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних комптенција могу се наћи на сајту Министарства здравља

https://www.zdravlje.gov.rs/tekst/346039/konkursi.php.

 

V Провера понашајних компетенција:

Понашајне компетенције за радна места под редним бројевима 1.-17. (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет провераваће се путем психометријских тестова) – стандардизованим инструментом (писмено) и путем интервјуа базираном на компетенцијама (усмено).

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту у органу и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве на јавни конкурс: Образац пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на писарници Министарства здравља, 11000 Београд, ул. Немањина бр. 22-26, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места”.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Аурелија Бокшан, телефон: 011/2656-330.

IX Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства здравља или у штампаној верзији на писарници Министарства здравља, Београд, Немањина 22-26.

 Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 XII Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену фотокопију решења о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је  оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

XIV Трајање радног односа: за сва радна места радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита за рад у државним органима примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног испита за инспектора примају се на рад под условом да тај испит положе у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Чланом 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција. Кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита. Кандидати са положеним испитом за инспектора немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног испита за инспектора.

XV Датум и место провере компетенција учесника конкурса у изборном поступку.

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 23. јула 2020. године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на начин који су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних функционалних компетенција и понашајних компетенција ће се обавити у просторијама Службе за управљање кадровима, у Палати Србија, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама Министарства здравља, Нови Београд, Омладинских бригада бр. 1.

 Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона или е-mail адресе или путем телеграма), које наведу у својим обрасцима пријаве.

XVI Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, уверења о положеном испиту за инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3).

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар здравља.

 

Овај конкурс објављује се на web страници Министарства здравља www.zdravlje.gov.rs и на огласној табли, на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, web страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.