Институт за трансфузију крви Србије

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлукa директора Института за трансфузију крви Србије број 4020/1  и 3997/1 од 30.06.2020. и сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  Закључак 51 број 112-4202/2020 од 5.јуна 2020.

 

ОГЛАС

 

За пријем у радни однос за следеће радно место:

 

Технички секретар – 1 извршилац, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање;

Додатна знања/испити/радно искуство

Знање рада на рачунару

Радни однос заснива се на неодређено време.

Опис посла: правовремено прослеђивање потребних информација директору, помоћнику директора и сарадницима, заказивање састанака, организација пријема странака и евиденсција њиховог распореда, унос, евидентирање и обрада података унетих у информациони систем и куцање текстова за потребе директора и помоћника директора;

вођење записника на седницама органа управљања Института и стручним састанцима које организује директор и њихова дистрибуција и архивирање;

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију  дипломе о завршеној средњој школи
  • Кратку биографију   

 

Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме  – 2 извршиоца, са пуним радним временом

Услови за заснивање радног односа:

Стручна спрема / образовање

Средње образовање;

Радни однос заснива се на неодређено време.

Опис посла: примена прописа и техничких мера за погоне и одржавање расхладних и електроенергетских постројења и обавезна примена заштитних мера утврђена прописима; одржавање електроенергетских постројења (опреме, инсталација и уређаја) из делокруга своје струке у технички исправном стању у складу са упутствима о одржавању и упутствима произвођача опреме (монтажа, пуштање у рад и надзор над функционисањем апарата имашина у циљу одржавања у функционалном стању, отклањање кварова, замена склопова, резервних делова, погонских агрегата, замена горива и мазива и праћење њихове потрошње а све из домена своје струке);

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа:

  • Фотокопију  дипломе о завршеној средњој школи
  • Кратку биографију.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

Пријаве се подносе поштом или лично на адресу: Институт за трансфузију крви Србије, Београд, Светог Саве 31.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати

     

                                                                                    

В.Д. ДИРЕКТОР

Др. Весна Мијуцић