Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС, аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе ( ,,Сл.гласник  РС“, бр.96/2019)   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа , бр.ОБВ -01-4383 од  17.06.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време , ради  замене привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са  трудничког,  породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета , за  радно  местo

 

- медицинска  сестра/техничар  на  осталим  болничким   одељењима , за   потребе  Службе   хирургије- Одељење   абдоминалне  хирургије  -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена   средња   медицинска   школа , општи  смер , IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

- фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

- фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора

 

 

      На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС, аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе ( ,,Сл.гласник  РС“, бр.96/2019)   и  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа , бр.ОБВ -01-4385 од  17.06.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем   у   радни  однос   на  одређено  време , ради  замене привремено  одсутне  запослене, до  повратка  са  трудничког,  породиљског  одсуства  и  одсуства  са  рада  ради  неге  детета , за  радно  местo

 

- медицинска  сестра/техничар  на  осталим  болничким   одељењима , за   потребе  Службе   хирургије- Одсек  за полуинтезивно  лечење     -  1  извршилац

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- завршена   средња   медицинска   школа , општи  смер , IV степен  стручне  спреме

- положен  стручни  испит

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

-  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

- фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

- фотокопија   уверења  о  положеном  стручном   испиту

 - извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији  ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за  пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора