Oпшта болница Ваљево

    На  основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  АП  и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.96/2019)   и одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01- 4456   од   18.06.2020.године

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

         за  пријем   у   радни  однос    на  одређено  време,  до  шест  месеци ,  ради  обезбеђења   услова  у  погледу   кадра  за  обављање  здравствене  делатности ,  за  радно  место

 

- администратор  информационих  система  и  технологија   за   потребе   Кабинета  за  информатику   у   Одељењу  за  социјалну  медицину, здравствену  статистику, планирање  и  информатику  -  1  извршилац

Услови  за  пријаву   кандидата   на  оглас :

Високо образовање:

-на основним   студијама  у  обиму  од   180 ЕСПБ  бодова, по пропису  који  уређује  високо  образовање  почев  од  10.септембра 2005;

-на   студијама  у  трајању  до  три  године  ,по пропису  који  је  уређивао високо образовање  до  10.септембра  2005.године (смер  рачунарске  технике/информатике)

Приликом   пријављивања   на  оглас  потребно   је  доставити  следећа  документа:

*  пријава  на  оглас  са  кратком  биографијом  и  контакт  подацима

* фотокопија   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до  промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

 

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора