Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20-Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.827 од 24.06.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено време

на радно место под називом благајник - 1 (један) извршилац

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 (три) месеца са пуним радним временом за радно место под називом:

- благајник

II

Услови за заснивање радног односа су:

   1.завршена средња економска школа – смер економски техничар;

   2.познавање Microsoft Office пакета;

   3.способност за обављање следећих послова који улазе у опис радног места:

   -да води благајну и евиденцију зарада;

   -да разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама;

   -да припрема документацију за новчане уплате и исплате;

   -да исплаћује новац, обрачунава боловања, обавља плаћања по закљученим уговорима;

   -да припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама;

   -да врши обрачуне, реализује плаћања и води благајну;

   -да обавља и друге послове по налогу руководиоца финансијско-рачуноводственог одељења и директора болнице.

 

III

 Потребно је доставити следећа документа у затвореној коверти и нагласити за које радно место се подносе:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој економској школи;

- пријава на конкурс са биографијом;

- фотокопија личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на интернет страници Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

ВД директора

др Рашко Пантовић