Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20 Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.825 од 24.06.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено време

на радно место под називом конобар ( 2 извршиоца )        

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 (три) месеца са пуним радним временом за радно место под називом:

- конобар

II

Услови за заснивање радног односа су:

   Завршена средња угоститељска школа – смер за конобара (III степен стручне спреме).

III

Потребно је доставити следећа документа у затвореној коверти и на истој нагласити за које радно место се подноси документација:

- оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању;

- пријава на конкурс са биографијом;

- фотокопија личне карте.

 

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

                                                                          V

Оглас објавити на интернет страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

 

 

ВД директора

др Рашко Пантовић