Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19. 58/20 – Aнекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.919 од 01.07.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено време

1 извршиоца на радно место под називом медицинска сестра/техничар

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца са пуним радним временом за радно место под називом:

- медицинска сестра/техничар.

II

Услови за заснивање радног односа:

- завршена средња медицинска (здравствена) школа - IV степен стручне спреме;

III

Кандидати подносе следећа документа у затвореној коверти на којој је потребно нагласити за који оглас се иста подносе:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој медицинској (здравственој) школи –IV степен стручне спреме;

- оверено уверење о положеном стручном испиту;

- оверена копија лиценце;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте;

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страницама Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

   СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 

 

ИВАЊИЦА

ВД директора

др Рашко Пантовић