Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19. 58/20 – Aнекс I), Одлуке о расписивању конкурса бр.922 од 01.07.2020.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-4202/2020 од 05.06.2020.године и Дописа Министарства здравља бр. 112-01-533/2020-02 од 24.06.2020.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на неодређено време

1 извршиоца на радно место под називом управник ресторана

I

Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом за радно место под називом:

- управник ресторана.

II

Услови за заснивање радног односа:

- завршена Виша или Висока школа – угоститељске струке, VI степен стручне спреме;

- познавање рада на рачунару;

- 3 године радног искуства на месту руководиоца у угоститељству;

III

Кандидати подносе следећа документа у затвореној коверти на којој је потребно нагласити за који оглас се иста подносе:

- оверена фотокопија дипломе о завршеној Вишој или Високој школи – угоститељске струке, VI степен стручне спреме;

- лична и радна биографија;

- фотокопија личне карте.

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страницама Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

   СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

 

 

ИВАЊИЦА

ВД директора

др Рашко Пантовић