Општа болница "Студеница"

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 96/2019) и Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-758  од  30.06.2020. године,  Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С

 

За пријем у радни однос једног извршиоца на одређено време у трајању до 1 године,  на радном месту здравствени сарадник у биохемијској лабораторији у Одељењу за лабораторијску дијагностику, Општа болница.

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Високо образовање:

-на студијама другог степена (мастер академске студије) – природно математички факултет/биолошки факултет  група за молекуларну биологију/молекуларну биологију и физиологију  по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.  септембра 2005. Године.

 

-на основним студијама у трајању од најмање четири године – природно математички факултет/биолошки факултет студијска група група за молекуларну биологију/молекуларну биологију и физиологију по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

-стручни испит, у складу са законом

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету;
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту у складу са законом;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије