Општа болница Бор

На основу члана 7 i 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр.01/2015, 106/2018),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Изменом Кадровског плана 112-01-200/2018-02 од 08.10.2018.године и Правилником о систематизацији радних места Опште болнице Бор,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује

 

 О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на одређено време ради замене запосленe на породиљском одсуству

 

 I     1 виша медицинска сестра/техничар у операционој сали,  са пуним радним временом, за рад у Служби ортопедије са трауматологијом и амбулантом Опште болнице Бор

- Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

 - Виша медицинска сестра/техничар или Струковна медицинска сестра техничар, VI/1 или VI/2  степен стручне спреме;  Положен стручни испит, Решење о упису у Комору и важећа Лиценца за рад.

 Опис послова према Правилнику о систематизацији радних места Опште болнице Бор.  

 

         Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова –неоверене копије документације (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију (CV)

     Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.


      Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима и оргинале/оверене копије потребне документације.


      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Оглас ће бити објављен на сајту Министарства здравља РС и Опште болнице Бор и код Националне службе за запошљавање,. 

     

       Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општа болница Бор, Др Мишовића бр.1., 19210 Бор, са назнаком за “Оглас”

 

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић

  

 

      На основу члана 7, 8 i 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, АП  и ЈЛС („Сл.гласник РС“бр. 96/2019),  у складу са Кадровским планом Опште болнице Бор за 2018.годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године и Изменом Кадровског плана 112-01-200/2018-02 од 08.10.2018.године, Сагласности Министарства здравља РС број 112-01-317-2/2020-02 од 08.06.2020.године и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општој болници Бор,  в.д.директор Опште болнице Бор  расписује 

 

 

Ј  А  В  Н  И    О   Г   Л   А   С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

    I       1 виша медицинска сестра / техничар на осталим болничким одељењима,  са пуним радним временом, за рад у Служби интерне медицине са амбулантом Опште болнице Бор

-  Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:  

-  Виша медицинска сестра/техничар или Струковна медицинска сестра техничар, VI/1 или VI/2  степен стручне спреме;  Положен стручни испит, Решење о упису у Комору и важећа Лиценца за рад.

 Опис послова према Правилнику о систематизацији радних места Опште болнице Бор.  

 

       Критеријуми за избор кандидата: -  просечна оцена школовања/завршног испита,   дужина чекања на посао,   радно искуство у струци  по положеном стручном испиту, оцена Комисије са разговора.

       Уз пријаву заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености општих и посебних услова – неоверене копије докумената (неће се враћати кандидатима), уз краћу биографију (CV).

 

     Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних информација које могу бити важне за одлуку о избору кандидата.


      Кандидат који буде изабран, пре закључњења Уговора о раду дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.


      Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање  и нa сајту Министарства здравља РС. 

     

       Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу:

Општа болница Бор, Др Мишовића бр.1., 19210 Бор, са назнаком за “Оглас”         

 

 

Општа болница Бор

в.д.  д и р е к т о р

спец.др мед. Горан Јоксимовић