Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље

На основу  члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр. 2790 од 23.06.2020. године, расписује се

 

ОГЛАС  ЗА

ПРИЈЕМ  У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

 

I           Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:

Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на пословима доктора медицине специјалисте у операционим салама у служби гинекологије и акушерства, 1 извршилац, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис посла: Учествује у реализацији оперативног програма. Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем  специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења; реализује специјалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената  оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; обавља и друге послове из домена своје специјалности; учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; утврђује време и узрок смрти; заједно са сарадницима одговоран је за исправност и правилно коришћење медицинске опреме; одговоран је за правилно и уредно вођење медицинске документације; учествује у здравственом васпитању и едукацији здравствених радника, лекара на специјализацији и приправника; одговоран је за средства са којима рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из делокруга свога рада; придржава се мера безбедности и заштите на раду.

Обавља и друге послове по налогу руководиоца.

За свој рад одговоран је  начелнику службе/шефу одсека и помоћнику директора.

 

II          Услови за заснивање радног односа су:

1) Стручна спрема / образовање: високо образовање

  • на интегрисаним академским студијама – медицинском факултету, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;
  • на основним студијама – медицинском факултету у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

2) Додатна знања / испити / радно искуство:

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • специјалистички испит.

 

III        Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

  • Пријаву са кратком биографију, адресом и контакт телефоном;
  • Оверену фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету;
  • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном специјалистичкон испиту из гинекологије и акушерства;
  • Оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;
  • Оверену фотокопију лиценце издате од надлежне Коморе;

 

 

IV        Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу ''Послови''.

Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Министарства здравља РС и wеб сајту Опште болнице Прокупље.

Пријаве се достављају искључиво поштом у затвореним ковертама са назнаком  ''пријава на конкурс'', на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за правне послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.

Неблаговремена пријава се неће разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када је примљена.

Пријава са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.

 

                                                                                                                    

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић