Дом здравља Трговиште

На основу чл. 7-8 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“, бр.96/2019 и 58/2020 - Анекс I), тачка 3. алинеја 3. Кадровског Плана за Дом здравља Трговиште за 2019.годину. број.112-01-607/2019-02 од 17.04.2019.године, ради запошљавања на одређено време и ради обезбеђивања услова у погледу кадра за обављање здравствене делатности у складу са одредбама Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и у другим облицима здравствене службе („Сл.Гласник РС“ број 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12-др.пропис 119/12-др.пропис и 22/13, 16/18),Одлуку о расписивању конкурса бр.629 од 30.06.2020.године, директор Дома здравља Трговиште доноси:

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. ВОЗАЧ ХМП - један (1) извршилац на одређено време до 3 месеца, због упражњеног радног места, са пуним радним временом и
  2. ВОЗАЧ ХМП - један (1) извршилац на одређено време до 3 месеца, ради замене одсутног запосленог, са пуним радним временом.

Услови за заснивање радног односа су:

- Завршена средња школа IV стручне спреме,

- Поседовање возачке дозволе „ B“ категорије и

- Најмање 6 ( шест) месеци радног искуства на пословима возача ХМП, кућне посете и превоз пацијената на хемодијализу.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Трговиште.

Заинтересовани кандидати подносе:

- Пријаву на оглас,

- Кратку биографију,

- Оверену Фотокопију личне карте,

- Оверену Фотокопију матечне књиге рођених,

- Оверену фотокопију уверења о држевљанству,

- Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- Оверену фотокопију важеће возачке дозволе,

- Оверену фотокопију важећег извода из матичне књиге рођених,

- Потврду о радном искуству.

Изабрани кандидат пре заснивање радног односа дужан је да достави лекарско Уверење као доказ о здравственој способности за послове за које заснива радни однос.

 

 Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласнодст за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношења пријаве је 8 дана од објављиванја огласа у листу „Послови“  код Националној служби за запошљавање, сајту Министарства здравља и Web сајту Дома здравља Трговиште.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

 

Пријаву са документима којима се доказује испуњеност услова огласа доставити у затвореној коверти са назнаком „ за оглас“  на адресу:

 

Дома здравља Трговиште

Улица: Краља Петра I Карађорђевића бр.81

17525 Трговиште

 

Кандидатима који не буду изабрани, не враћа се конкурсна документација, али исту могу преузети у просторијама правне службе.

 

Коначну одлуку о избору кандидата доноси директор Дома здравља Трговиште.

 

За све информације можете се обратити на телефон: 017/452-210

 

 

Директор Дома здравља Трговиште

др Новица Живановић