Дом здравља Параћин

На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 96/2019),  Закључка комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-13106/2019 од 26.12.2019.године  и Дописа Министарства здравља бр. 112-01-1583/2019-02 од 25.06.2020. године ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

        1.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ ПОМОЋИ-  два (2) извршилаца,  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом  Дома здравља Параћин са скраћеним радним временом,

 

 2.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР -два (2) извршилаца,  НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом за рад у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са одсеком превентивне здравствене заштите.

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР -два (2) извршилаца, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуим радним временом за рад у Служби за рад у служби за здравствену заштиту деце и омладине

 

  1. Медицинска сестра/техничар у амбуланти - три (3) извршилаца, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ , са пуним  радним временом за рад у Служби  за здравствену заштиту одраслог становништва са одсеком превентивне здравствене зашите Дома здравља Параћин

 

  1. Медицинска сестра / техничар у хитној медицинској помоћи - један (1) извршилац , НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом Дома здравља Параћин са скраћеним радним временом

 

  1. Возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи- један (1) извршилац , НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом Дома здравља Параћин са скраћеним радним временом

 

  1. РЕФЕРЕНТ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - један (1) извршилац, на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за рад у Служби за обављање заједничких послова одсек техничких и др. Послова Дома здравља Параћин.

 

 

  Услови за заснивање радног односа на неодређено време:

 

  • ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање медицинске струке:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 

2.ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ/ТЕХНИЧАРА:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

-Средње образовање

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- стручни испит;

 - лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

 

  1. Возач санитетског возила у хитној медицинској помоћи

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

 

- средње образовање.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 

- возачка дозвола Б категорије.

 

4.ЗА РЕФЕРЕНТА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

 

  • средње образовање

 

Додатна знања/испити/радно искуство

- знање рада на рачунару;

- положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.

 

Уколико лице на поседује сертификат службеника за јавне  набавке, послодавац је у обавези да истом омогући да у року од три месеца од дана заснивања радног односа, односно од дана када се стекну услови, положи испит за службеника за јавне набавке.

   Заинтересовани кандидати подносе:

           -пријаву на оглас

           - кратку  биографију

           - извод из матичне књиге рођених/венчаних

           -уверење о држављанству

           - диплома или уверења о завршеном медицинском факултету  или завршеној средњој медицинској школи  ( у зависности  за које радно место се подноси пријава на конкурс)

            

            -уверење о положеном стручном испиту (за  доктора медицине,  медицинску сестру/техничара )

            - лиценца односно одобрење за самосталан рад у струци (за доктора медицине, медицинску сестру/техничара )

           - доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

          -доказ да кандидат има најмање шест месеци  радног искуства у звању медицинске сестр/ техничар.

          -диплома о завершеном средњем образовању (за возача и референта за јавне набвке)

           -кандидат може да поднесе и  сертификат службеника за јавне набавке уколико исти поседује. Уколико лице на поседује сертификат службеника за јавне  набавке, послодавац је у обавези да истом омогући да у року од три месеца од дана заснивања радног односа, односно од дана када се стекну услови, положи испит за службеника за јавне набавке  ( за радно место референта за јавне набавке)  

 -  важећа  возачка дозвола (за возача)

    

      Опис послова дат је у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому здравља Параћин.

        

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

         Дом здравља Параћин Ул. Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

 

СА НАЗНАКОМ

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

ЗА РАД У СЛУЖБИ  ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ

 

ИЛИ

 ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТА СА ОДСЕКОМ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

ИЛИ

 ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

 

ИЛИ

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА У АМБУЛАНТИ ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТА СА ОДСЕКОМ ПРЕВЕНТИВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

 

ИЛИ

 ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ ЗА РАД У СЛУЖБИ  ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ

  

ИЛИ

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ ЗА РАД У СЛУЖБИ  ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ

 

ИЛИ

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО  РЕФЕРЕНТА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА РАД  У  СЛУЖБИ ЗА ОБАЉАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ОДСЕК ТЕХНИЧКИХ И ДРУГИХ  ПОСЛОВА

 

 

Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведена радна места подносе се у ОРИГИНАЛУ ИЛИ КОПИЈАМА ОВЕРЕНИМ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА / НОТАРА.

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

       Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом,  неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

        За све информације можете се обратити на телефон 062/562-654

        Директор

        Дом-а  здравља Параћин

        Др Весна Весић, спец.педијатријe