Универзитетска дечја клиника, Тиршова

На основу Кадровског плана за Универзитетску дечју клинику за 2019. годину бр. 112-01-607/2019-02 од 12.11.2019. године, Сагласности Министарства здравља број 112-01-533/2020-02 од 08.06.2020. године, као и одредаба чланова 7 , 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.96/2019), Универзитетска дечја клиника, Београд,  Тиршова 10,  расписује:

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С 

За пријем у радни однос на неодређено време

са пуним радним временом

и претходним пробним радом у трајању до 6( шест) месеци

 

 

Референта за јавне набавке за потребе Одсека јавних набавки, Службе за правне , кадровске и административне послове 1 (један) извршилац

 

I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на неодређено време  са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове референта за јавне набавке за потребе Одсека јавних набавки, Службе за правне , кадровске и административне послове 1 (један) извршилац

 

Опис послова:

 

  • води евиденције у складу са прописима, по окончању јавних набавки и набавки на које се закон не примењује
  • прима документацију и евидентира , разврстава, дистрибуира и архивира документацију у поступцима јавних набавки на које се закон не примењује
  • припрема податке за израду извештаја о спровођењу јавних набавки
  • води евиденцију јавних набавки и ажурира податке у одговарајућим базама
  • по потреби помаже другим запосленима у извршавању радних задатака у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом;
  • обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца у оквиру своје стручне спреме и оспособљености стечене радом.

За свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

 

II

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и претходним пробним радом у трајању до 6 (шест) месеци на послове референта за јавне набавке за потребе Одсека јавних набавки, Службе за правне , кадровске и административне послове 1 (један) извршилац код послодавца - Универзитетске дечје клинике, како следи:

                         -  средње образовање друштвеног усмерења

              -  најмање 6 (шест) месеци радног искуства

              -  познавање рада на рачунару,

             

 III

Рок за пријаву кандидата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање.

 

Пријаве се шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тиршова 10, 11000 Београд, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РЕФЕРЕНТА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ - 1 (један) извршилац “.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 

  • кратку биографију
  • фотокопију личне карте
  • фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању
  • фотокопију радне књижице , уговора о раду или другог доказа о радном искуству

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност)

Приликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се прима.

Оглас објавити на огласној табли Националне службе , Интернет страници Министарства здравља Републике Србије као и на сајту и огласној табли послодавца.


Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.