Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ

На основу члана 13. Закона о здравственој заштити, члана 7. I 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ,   а у складу са насталим потребама и објављујемо

 

ЈАВНИ ОГЛАС 

 

За пријем у радни однос :

1/једног лаборанта  са пуним радним временом на одређено време у трајању од три месеца због повећаног обима посла

Услови:

       -  Средња медицинска школа IV степен-смер лаборант

       -  Положен стручни испит       

        - Поседовање лиценце

Потребна документа/оверена фотокопија/ су:

         -диплома средње медицинске школе-смер лаборант

         -уверење о положеном стручном испиту

         -лиценца

         -извод из матичне књиге рођених

         

Документа се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. Др Милорада Михајловића 5, 37215 Ражањ са назнаком ,,Пријава на оглас,,

Oглас остаје отворен 8.дана од дана објављивања.         

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/841 663

 сваког радног дана од 7-14 часова.

 

 

Д и р е к т о р,

Ненад Станковић, дипл.ецц