Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 8413 од               02.07.2020.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-4873/2020 од 16.06.2020.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                         

       

 

      ОЈ Дом здравља Пријепоље

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................................ 2 извршиоца
 2. Доктор стоматологије ................................................................................................. 1 извршилац
 3. Медицинска сестра техничар у амбуланти ............................................................... 1 извршилац

 

     ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Доктор медицине изабрани лекар .............................................................................. 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у амбуланти ................................................................ 1 извршилац

 

     ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти .................................................................. 2 извршиоца

 

      ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ........................................................................................................ 2 извршиоца
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ........................ 9 извршилаца

 

    ОЈ Општа болница Прибој

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ......................... 1 извршилац

 

 • За радно место доктор медицине и доктор медицине изабрани лекар – VII степен стручне спреме- завршен  медицински  факултет, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место доктор стоматологије  – VII степен стручне спреме- завршен  стоматолошки  факултет, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти и медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима-IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар , положен стучни испит и важећа лиценца

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету одн.школи
 • Оверену фотокопију уверења о стучном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                    

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић