Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице  0107 бр 8411 од               02.07.2020.год.,а на основу   Закључка 51 број 112-2696/2020 од 20.03.2020.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровског плана Здравственог центра Ужице за 2019.годину број 112-01-607/2019-02 од 03.05.2019.године, Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на  неодређено време

                         

        ОЈ Дом здравља Ариље

 1. Виши радиолошки техничар ....................................................................................... 1 извршилац

  

       ОЈ Дом здравља Бајина Башта

 1. Виша медицинска сестра техничар у амбуланти ..................................................... 1 извршилац

 

      ОЈ Дом здравља Пријепоље

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................................ 1 извршилац

 

      ОЈ Дом здравља Пожега

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................................ 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар у амбуланти ............................................................... 2 извршиоца

 

     ОЈ Дом здравља Сјеница

 1. Медицинска сестра техничар у амбуланти ................................................................ 1 извршилац

 

     ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Доктор медицине изабрани лекар ............................................................................... 2 извршиоца
 2. Возач у хитној медицинској помоћи ........................................................................... 1 извршилац 

 

      ОЈ Општа болница Ужице

 1. Доктор медицине ........................................................................................................ 1 извршилац

 

    ОЈ Општа болница Пријепоље

 1. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима ......................... 2 извршиоца

 

 • За радно место доктор медицине и доктор медицине изабрани лекар – VII степен стручне спреме- завршен  медицински  факултет, положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место виши радиолошки техничар-VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер радиолошки , положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место виша медицинска сестра техничар-VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер медицински техничар , положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место медицинска сестра техничар у амбуланти и медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима-IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар , положен стучни испит и важећа лиценца
 • За радно место возач у хитној медицинској помоћи-III степен стручне спреме ,завршена средња школа саобраћајног смера,возачка дозвола Б категорије,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем факултету одн.школи
 • Оверену фотокопију уверења о стучном испиту
 • Оверена фотокопија важеће лиценце
 • Кратку биографију

                    

Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић