Специјална болница "Сокобања"

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

 

I

            Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 месеца, ради замене запосленог на боловању, са скраћеним радним временом у Специјалној болници "Сокобања" - Сокобања за обављање послова:

 

  1. Вишег радиолошког техничара у дијагностици................................. 1 извршиоца

 

II

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

-виша/висока стручна спрема (виши радиолошки техничар/струковни медицински радиолог), VI степен стручне спреме

            -положен стручни испит за своје звање.

           

III

            Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе следећу документацију:

            -оверену фотокопију дипломе о завршенoј вишој/струковној школи

            -оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту

            -оверену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или решење о упису у комору

-фотокопију личне карте

            -кратку биографију.

 

IV

            Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу "Послови".

            Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница "Сокобања", 18230 Сокобања, ул. Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници.

            Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

            Оглас објавити на огласној табли и интернет презентацији болнице, на web сајту Министарства здравља РС и доставити Националној служби за запошљавање-Филијала Зајечар, испостава Сокобања, Одсеку правних послова и архиви Болнице.