ОПШТА БОЛНИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

 

1.Фармацеутски техничар  –– Одсек за фармацеутску и здравствену делатност –Болничка апотека – Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до повратка одсутне раднице са одсуства са рада ради неге детета, са пуним радним временом

        – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, завршена средња Медицинска  школа, смер фармацеутски  техничар,   положен стручни испит.

Опис:  Обавља рецептурни и галенско-технички рад под надзором фармацеута.  У делокруг његовог рада  нарочито спада: - израђује галенске препарате и лекове који не садрже супстанце јаког дејства нити токсихеманогена средства, самостално издаје лекове по требовању служби, и ињекциона требовања уз контролу фармацеута. Смешта примљену робу, врши попуњавање дефеката,   припремање  типизираних паковања. Води евиденцију о роковима ваљаности лекова и остале робе, води евиденцију о примљеним количинама, издатим и стању истих у Болничкој апотеци. Ради и друге  послове из свог делокруга по налогу шефа Одсека и  дипломираног фармацеута. За свој  рад непосредно  одговара  шефу Одсека и дипломираном фармацеуту.

Радно место са повећаним ризиком.

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

- Фотокопија лиценце (Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије)

    -  Фотокопија важеће личне карте,

   -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Кандидати који буду изабрани по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

   

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

 Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.