ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ"

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО време до  две године, са пуним радним временом због повећаног обима посла, и то:

 

  1. Возач у санитетском превозу.......................................................................1 извршилац

 

У Служби за правне, економске, техничке и друге сличне послове.

 

            Опис послова према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља „Ириг“:

 

Општи / типични опис посла

-        Врши хитан санитетски превоз пацијента;

-        Врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

-        Помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

-        Управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног или повређеног;

-        На интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

-        Рукује инсталисаним системом у возилу и светло – звучном сигнализацијом у возилу;

-        Надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисању боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;

-        При преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

-        Води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

-        Одговоран је на безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

-        У случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника службе за ХМП;

-        Материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему.

 

 

         Услови за заснивање радног односа:

 

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 

  • Средње образовање,
  • Возачка дозвола Б категорије.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

  • Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном,
  • Фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико је чипована,
  • Фотокопија возачке дозволе
  • Диплома о завршеној средњој школи (оверена фотокопија),
  • Фотокопија извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио презиме),
  • Фотокопија уверења о држављанству,
  • Изјава кандидата под материјалном и кривичном одговорношћу да је здравствено способан за послове за које подноси пријаву и да се против њега не води поступак и да није осуђиван.

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадровска служба Дома здравља „Ириг“.

           Кандидат који буде изабран пре закључивања уговора о раду дужан је да достави:

- лекарско уверење о здравственој способности за послове које ће обављати,

-уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месеци),

-уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

           Уколико изабрани кандидат не достави наведене документе у остављеном року са њим се неће закључити уговор о раду.  

           Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије. Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

           Све информације могу се добити на телефон 022/2462-030 лок.115.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: Дом здравља „Ириг“, ул. Војводе Путника бр. 5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за возача у санитетском превозу“.