ДОМ ЗДРАВЉА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ОГЛАС

За пријем у радни однос на одређено време

 

За пријем  у радни однос на одређено време, на период од шест месеци,а услед упражњеног радног места и то за следеће радно место:

 

ИНЖЕЊЕР ЗА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ у Служби за техничке и друге сличне послове

 

Услови у погледу образовања- стечено високо образовање на:

- основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005. године;

- основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 Додатна знања/испити/радно искуство:

-најмање 5 година  радног искуства на истим или сличним пословима

 

Опис послова за наведено радно место утврђен је актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Дому здравља Горњи Милановац.

 

Сви заинтересовани кандидати, уз пријаву на оглас, достављају следећу документацију:

- кратку биографију

- фотокопију дипломе о стеченом високом образовању

- фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (ако је чипована)

- фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме које се налази на дипломи или уверењима)

- доказ о радном искуству.

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за пријем у радни однос“, поштом на адресу- Дом здравља Горњи Милановац, ул. Тихомира Матијевића бр. 1, 32300 Горњи Милановац или лично у канцеларију бр. 314 (други спрат Дома здравља), ул. Тихомира Матијевића бр. 1, Горњи Милановац, сваког радног дана од 7:00 до 12:00 часова.

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли  НСЗ – пословница у Горњем Милановцу

(Оглас објављен дана 06.07.2020.год.)

Послодавац може позвати кандидате на разговор ради добијања додатних информација и провере оспособљености кандидата за послове које би требало да обавља.

Кандидат који буде примљен у радни однос у обавези је да достави оверене копије докумената (диплома, уверење о положеном стручном испиту, лиценца или решења о упису у лекарску комору).

Кандидат који буде примљен у радни однос, у обавези је да достави лекарско уверење издато од стране лекара специјалисте медицине рада.

Неблагoвремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати!

Након завршеног конкурса предата документа се не враћају кандидатима!

Оглас објавити на интернет страници и огласној табли Дома здравља,  код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља.