Дом здравља „1.октобар“ Пландиште

О Г Л А С

 

 За послове:

 

  1. Доктора медицине у служби за општу медицину, кућно лечење и хитна медицинска помоћ ............................................................................................................1 извршилац

на одређено време због повећаног обима посла до 31.12.2020.

 

Услови: Завршен Медицински факултет, VII1 степен стручне спреме и положен стручни испит.

Опис послова:

- превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришчењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

- организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризиказа настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спороводи мере за њихово отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

- организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;

- даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада;

- збрињава пацијента на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прети пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- прати, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

- утврђује време и узрок смрти;

- обавља и друге истородне послове по налогу директора.

 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној фотокопији следећа документа: диплома о завршеном Медицинском факултету и уверење о положеном стручном испиту, лична и радна биографија са адресом и контакт телефоном.

 

Пријаве слати на адресу Дома здравља Пландиште, Карађорђева 13, 26360 Пландиште.

 

Оглас се објављује на сајту Министарства здравља.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на огласној табли Дома здравља.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.