Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д.Директора Клиничког центра Србије бр.  9534 од  07.07.2020.  године, и чл. 7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 3 ИЗВРШИЛАЦА

 

I за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

II за Клинику за неурохирургију

 • 1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

III за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – УЦ за Инетензивну негу за торакоабдоминалну и ортопедску хирургију Одељења централне интензивне неге ургнетне хирургије

 • 1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

Услови за радно место доктора медицине/лекара специјалисте:

Најмање VII/1 степен стручне спреме, завршен Медицински факултет, положен стручни испит.

 

 

МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРЕ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 69 ИЗВРШИЛАЦА:

I за за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • 6 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

III за Клинику за алергологију и имунологију

-   1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

IV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

V за Клинику за гинекологију и акушерство

 • 3 медицинске сестре/техничара гинеколошко-акушерског смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца
 • 1 медицинска сестра/техничар педијатријског смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

VII за Клинику за пулмологију

 • 5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

VIII за Клинику за кардиологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

IX за Клинику за урологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

X за Клинику за хематологију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XI за Клинику за неурохирургију

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XII за Центар за радиологију и МР

 • 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XIII за Клинику за дигестивну хирургију - Прву хируршку

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XIV за Клинику за нефрологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XV за Клинику за неурологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XVI за Пејсмејкер центар

 • 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XVII за Клинику за васкуларну хирургију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XVIII за Службу за патохистологију

 • 1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XIX за Клинику за дерматовенерологију

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

 

XX за Клинику за очне болести

 • 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XXI за Клинику за грудну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XXII за Службу за микробиологију

 • 3 лабораторијска техничара са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XXIII за Клинику за ендокринологију,  дијабетес и болести метаболизма

 • 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XXIV Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

 • 1 фармацеутски техничар са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XXV за Клинику за ОРЛ и МФХ

 • 1 медицинска сестра/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XXVI за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 • 1 медицинска сестра/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XXVII за Центар за нуклеарну медицину

 • 1 медицинска сестра/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

XXVIII за Клинику за инфективне и тропске болести

 • 6 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом, на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 

Услови за радно место медицинске сестре/техничара општег смера са средњом сручном спремом:

IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

РЕФЕРЕНТ ЗА ФТО И ОПЕРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ ЗОП – 5 ИЗВРШИЛАЦА за Службу за техничке и друге послове

 

Услови за радно место референт за ФТО и оперативне послове ЗОП-а средњом сручном спремом:

 

IV степен стручне спреме и положен стручни испит, поседовање лиценце за вршење послова приватног обезбеђења у складу са законом.

 

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

 • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
 • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
 • оверену фотокопију лиценце за вршење послова приватног обезбеђења у складу са законом
 • оверену фотокопију положеног специјалистичког испита (за кандидате лекаре

специјалисте)

 • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
 • уверење о држављанству

 

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

  

Кандидати,  здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Tек након доношења наведених докумената, могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин