Клинички центар Србије

На основу Одлуке В.Д. Директора Клиничког центра Србије бр. 9535 од 07.07.2020. године и чл.7. 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, Aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ бр.96/2019),

 

 

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

расписује конкурс за  пријем у радни однос на одређено време са пуним односно скраћеним радним временом ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад у складу са позитивним прописима и то за:

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ –3 ИЗВРШИОЦА

 

I За Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

- 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Посткоронарној јединици I Службе за ургентну кардиологију Клинике за ургентну интерну медицину

 

II За Клинику за кардиологију

- 1 доктор медицине на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за аритмологију и клиничку кардиологију

 

III За Центар за анестезиологију и реаниматологију

-1 лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Ургентним службама и реанимацији

 

Услови: за докторе медицине VII-1 степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит, за лекаре специјалисте VII-2 степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера, положен стручни испит и положен специјалистички испит

 

 

ЗДРАВСТВЕНЕ РАДНИКЕ СА ВИШОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ – 4 ИЗВРШИОЦА

 

I За Центар за радиологију и МР

- 1 виши/струковни радиолошки техничар на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу поликлиничке радиологије, одсек за класичну радиологију

 

II За Центар за анестезиологију и реаниматологију

- 1 виша/струковна медицинска сестра општи смер на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу анестезиологије и реаниматологије Клинике за ОРЛ и МФХ

 

III За Клинику за хематологију

-1 виша/струковна медицинска сестра општи смер на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за трансплатацију коштане сржи Клинике за хематологију

 

IV За Клинику за гинекологију и акушерство

-1 виша/струковна медицинска сестра општи смер на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неонатолне неге

 

Услови: VI степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА СРЕДЊОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ–13  ИЗВРШИОЦА:

 

I За Клинку за дигестивну хирургију – Прва хируршка

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време       

ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије III Клинике за ургентну хирургију

 

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време       

ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у I Одељењу за хепато-билио-панкреатичну хирургију

 

II За Клинику за неурохирургију

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у неурохируршкој амбуланти у Ургентном центру

 

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу неуротрауматологије у Ургентном центру

 

III За Клинику за нефрологију

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у хемодијализи Кабинета за кућну хемодијализу

 

IV За Центар за анестезиологију и реаниматологију

- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивног лечења у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 

-1 медицинска сестра/техничар анестетичар са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу анестезиологије и реаниматологије Клинике за гинекологију и акушерство

 

V За Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

-1 медицинска сестра/техничар инструментар са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у ОП блоку Клинике за ургентну хирургију у Ургентном центру

 

VI За Клинику за васкуларну хирургију

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу операционог блока 

 

-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у интензивној нези нивоа 3 у Одељењу интензивне неге

 

VII За Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

-1 лабораторијски техничар са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу за ендокринолошку лабораторијску дијагностику

 

 

 

VIII За Клинику за кардиохирургију

-2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за рад у интензивној нези нивоа 3 у Одељењу интензивне неге Б

 

Услови: IV степен стручне спреме медицинске струке одговарајућег смера и положен стручни испит.

 

                       

Заинтересовани кандидати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених услова подносе следећа документа:

  • кратка пословна биографија (са контакт подацима)
  • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи са којом конкуришу
  • оверене фотокопије сведочанстава од 1. до 4. разреда (за кандидате са средњом

       школом)

  • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту (за кандидате здравствене раднике)
  • оверена фотокопија уверења о положеном специјалистичком испиту (за лекаре специјалисте)
  • фотокопија радне књижице или други доказ о радном стажу
  • уверење о држављанству

 

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних задатака и послова у организационим јединицама Клиничког центра Србије и кандидатима су доступани на увид у просторијама Службе за правне послове Клиничког центра Србије радним данима од 14 до 15 часова.

 

Кандидати подносе једну пријаву и један комплет оверених докумената независно од тога за колико радних места конкуришу, али су у обавези да у пријави наведу за која радна места конкуришу (било да конкуришу за једно радно место или за више радних места).

 

Пријаве и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично архиви Клиничког центра Србије, или послати поштом на адресу: Клинички центар Србије, ул.Пастерова бр.2, 11000 Београд, са назнаком „за конкурс за запошљавање“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у радни однос бити обавештени на интернет страници Клиничког центра Србије.

 

Кандидати, здравствени радници, који буду изабрани по овом конкурсу дужни су да, ради заснивања радног односа, доставе оверену фотокопију лиценце или оверену фотокопију решења о упису у одговарајућу комору здравствених радника, као и лекарско уверење о здравственој способности у складу са позитивним прописима. Тек након доношења наведених докумената,могуће је заснивање радног односа.

 

Рок за подношење пријава истиче 8-ог дана од дана објављивања конкурса на интернет страници Националне службе за запошљавање и Министраства здравља РС.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разматрање.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА СРБИЈЕ

Проф. др Милика Ашанин