Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе,

 и закључка Комисије  за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање  код корисника јавних средстава  број: 112-01-426/2020-02  од 06.04.2020. године

 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ "ОЗРЕН"СОКОБАЊА

насеље Озрен бб

18230 Сокобања

расписује

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом , и то:

 

ДОКТОР  СПЕЦИЈАЛИСТА ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ

- 1 извршилац-

 

Опис посла:

Превенира, дијагностикује и лечи болести и поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура   савремене медицине, о чему води прописану медицинску документациј, прегледа хоспитализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје потребну документацију о резултатима лечења, реализу  специјалистичке, дијагностичко – терапеутске интервенције, поставља дијагнозу,

 одређује терапију и води лечење,обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са здравственим стањем и лечењем, обавља свакодневну визиту  хоспитализованих пацијената, прати њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења,-врши пријем и збрињавање хитних пацијената, учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите,обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима, планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите,-спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности,-спроводи здравствену заштиту  одређених категорија становништва,  утврђује време и узрок смрти;Ради на  имплементацији интегрисаног здравственог информационог система. Обавља   консултативне прегледе на позив лекара других одељења-одсека и ради у  интернистичкој амбуланти, тј. у Кабинету за интерну медицину. Учествује у раду   пулмолошког конзилијума. Рукује сложеним медицинским инструментима и   уређајима. По потреби води болеснике у дневној болници. Приликом дежурства или  сменског рада  врши хитан пријем и збрињавање болесника. Обавља и друге  послове из своје струке по налогу помоћника директора за медицинске послове.    За свој рад је одговоран је шефу одељења-одсека.

 

 

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

 • VII  степен стручне спреме,  завршен медицински факултет
 • завршена специјализација из интерне медицине
 • положен стручни испит
 • лиценцa за рад у струци или решење о упису у лекарску комору

Као доказ о испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе:

 • Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету
 • Оверене фотокопија дипломе о завршеној специјализацији из интерне медицне
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту
 • Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик лекарске коморе.

-Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и неће бити разматране.

 • Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу "Послови" Националне службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-927
 • Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама путем поште на адресу Специјална болница за плућне болести "Озрен" Сокобања насеље Озрен бб 18230 Сокобања, уз напомену "пријава на оглас за специјалисту интерне медицине"  или лично у просторијама Болнице, лицу за пријем поште.

 

 

Специјална болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања,

Др Михајло Јовановић, вд директор