Општа болница Пожаревац

На основу  члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС“ 96/2019), члана 22. Статута Опште болнице  Пожаревац, Закључка 51 број: 112-12863/2019 од 20. децембра 2019.г. и  Закључка 51 број: 112-2880/2020 од 27. март 2020.г. Комисије за давaње сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Опште болнице Пожаревац, в.д. директора  Опште болнице Пожаревац доноси одлуку да се  распише

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос

 

  1. Два (2) доктора медицине за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  2. Пет (5) медицинских сестара-техничара за рад у Општој болници Пожаревац, на неодређено време, са пуним радним временом
  3. Једног (1) референта за финансијско-рачуноводствене послове у Одсеку плана, анализе и фактуре Службе за економско-финансијске послове,за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом
  4. Једног (1) радника обезбеђења без оружја/чувар за рад у Општој болници Пожаревац, на одређено време у трајању од три месеца, са пуним радним временом

 

 

Опис послова за радна места под 1: Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију, односно обавља послове у оквиру своје стручне спреме под надзором доктора медицине, специјалисте или субспецијалисте; спроводи здравствену заштиту становништва;– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;  обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује време и узрок смрти.

 

Услови за радна места под 1: Поред општих услова предвиђених законом и: 1. Завршено високо образовање (Медицински факултет) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; – на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 2. положен стручни испит. Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном високом образовању  - Медицинском факултету 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених – оригинал. Кандидати који

су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

 

Опис послова за радна места под 2: Планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља послове из области јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију према епидемиолошким индикацијама, врши унос података у области здравствене статистике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); спроводи активности на популарисању давалаштва крви и компонената крви; врши прикупљање крви, компонената класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фракционисањем плазме; у зависности од сложености и специфичности радног  места, сложености и специфичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе наведена радна места.

Услови за радна места под 2: Поред општих услова предвиђених законом, завршену средњу медицинску школу – општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву треба доставити и: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) – општи смер 3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 4. Извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Опис послова за радно место под 3: Врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање; врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања; води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања; контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге; прати измиривање обавеза по основу пореза на добит;учествује у изради обрачуна пореза на додату вредност; израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност; ажурира податке у одговарајућим базама;пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;врши рачунску и логичку контроли месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле; обрачунава лична примања запослених по свим основама у складу са законом и подзаконским актима; обрачунава порезе и доприносе на лична примања у складу са важећим законима и усмерава обрачунате износе у корист рачуна. непосредно одговара за тачност ових обрачуна; води аналитичку евиденцију обрачуна личних примања и обустава из личних примања запослених по свим основама и одговара за тачност, уредност и ажурност исте; води аналитичку евиденцију бруто и нето примања запослених по службама и усаглашава исту са главном књигом; саставља прегледе обустава по кредитима и судским забранама за запослене за које је обустава извршена и исте доставља надлежним органима и даваоцима кредита; по

 

захтеву запослених издаје потребне податке о примањима и обуставама и одговара за тачност истих; саставља прегледе о примањима запослених и часовима рада по квалификационој структури и службама и одговара за тачност истих; попуњава податке о личним примањима запослених и захтевима за коришћење потрошачких кредита и одговара за тачност истих; саставља годишње извештаје о примањима запослених и оствареним часовима рада као и о другим подацима и доставља их надлежним органима и пензијско инвалидским осигурањима; саставља месечне рекапитулације рада по службама и доставља их књиговодству и надлежним органима; одлаже  и брине о трајном чувању истих листа, картона личних примања, обустава по кредитима и другој документацији,

Услови за радно место под 3: Поред општих услова предвиђених законом, завршену средњу економску школу – економски/финансијски смер (IV степен) и рад на рачунару. Уз пријаву треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном  средњем образовању - одговарајуће струке 3. Извод из МК рођених - оригинал

Опис послова за радно место под 4:  Чувар под посебним условима рада; контролише улазак и излазак лица и евидентира посете; води књиге евиденција; обезбеђује објекат, запослене и друга лица; спроводи стални надзор над објектом; врши преглед лица, пртљага, опреме и возила у објекту; прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци имају са собом; контролише и надзире рад техничких система обезбеђења.

Услови за радно место под 4: Поред општих услова предвиђених законом, завршенo средње образовање - одговарајуће струке и лиценцу за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја. Уз пријаву треба доставити: 1. Кратку биографију са адресом и контакт телефоном 2. Оверену фотокопију дипломе о завршеном  средњем образовању - одговарајуће струке 3. Извод из МК рођених - оригинал 4.Оверену фотокопију лиценце за вршење основних послова службеника обезбеђења без оружја.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о    личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у листу      "Послови" код Националне службе за запошљавање и листу " Реч Народа ".

                 Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Пожаревац, Ул.Братства јединства 135, 12000 Пожаревац.

 

 

В.Д. Директора Oпште болице Пожаревац

Др   Данко Николић, специјалиста урологије