Општа болница Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019)  директор Опште болнице Сремска Митровица

 

 

Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време

 

 

1.Виша медицинска сестра техничар на неонатологији – главна сестра техничар – Одељење за новорођенчад - Служба за гинекологију и акушерство –  Сектор клиничких служби, на одређено време, до повратка одсутне раднице која се налази на боловању, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

 

Услови: Високо образовање из области медицине: на студијама првог степена (основне струковне / академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, смер струковна медицинска сестра или на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, смер виши медицински техничар,положен стручни испит, лиценца.

Опис: Организује и контролише рад сестара и помоћних радника у оделењу. Непосредно учествује у процесу рада, нези болесника и подели терапије на оделењу. Помаже доктору приликом прегледа и интервенција. Саставља јеловник и благовремено га предаје кухињи и  контролише поделу хране на оделењу. Уз сагласност главне сестре Опште Болнице организује спровођење санитарних и хигијенско-епидемиолошких мера и предлаже мере за њихово побољшање. Контролише исправност апарата и инструмената и обезбеђености потребним инвентаром и  материјалом  у оделењу. Води евиденцију о потрошњи лекова и санитетског материјала,  снабдевености постељама, униформама и лековима и предлажу шефу оделења мере за рационално коришћење материјала и лекова. Контролише вођење медицинске и друге документације из домена рада медицинских сестара и помоћног особља на оделењу. Врши задуживање и раздуживање инвентара у оделењу  за шта одговара и врши контролу инвентара. Стара се о дисциплини на одељењу. Ради и друге пoслове из своје стручности  по налогу главног техничара Опште болнице и начелника сектора

Радно место са повећаним ризиком.

 

 

2.Медицинска сестра техничар у интензивној нези нивоа 3  – Одељење реанимације и инентзивне неге - Служба за анестезију са реаниматологијом  –  Сектор за заједничке медицинске послове, на одређено време до повратка одсутне раднице која се налази на породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета, са пуним радним временом

 

  – извршилац 1.

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС, 113/2017, 95/2018 аутентично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови; Средње образовање у трајању од четири године,завршена средња Медицинска школа општег смера, положен стручни  испит.

Опис: Врши стручну помоћ при пружању здравствене заштите у оквиру послова за које је оспособљена редовним школовањем. Непосредно учествује у нези болесника од пријема до отпуста са оделења према дневном распореду рада. Врши поделу терапије према упуту доктора датом на листи за терапију и уноси врсту и количину лека који је дала пацијенту у књигу терапије. Припрема материјал и инструменте за стерилизацију и исту спроводи. Води рачуна о исправности апарата, инструмената и материјала којима се служи у раду. Учествује у подели хране пацијентима, уредно води медицинску документацију и шаље потребне извештаје. Даје предлог главној сестри за побољшање рада из свог домена. Врши и друге послове које јој према указаној потреби одреди начелник, шеф оделења, главна сестра оделења и ординирајући доктор. За свој рад одговорна је главној сестри-техничару, шефу оделења, начелнику службе.

Радно место са повећаним ризиком.

 

 

3.Техничар инвестивионог и техничког одржавања/одржавање уређаја и опреме – електротехничар за одржавање телефонске и интерфонске инсталације  – Електро одсек – Служба за техничке послове –  Службе за правне,финансијске и техничке послове на одређено време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

Услови: Средње образовање у трајању од четири године, Завршена електротехничка школа, 6 месеци радног искуства.

Опис:   Одржава, поправља и инсталира телефонске инсталације, телефонске апарате и телефонску

централу. Одржава и поправља интерфонске инсталације и интерфонске апарате. Одржава      и поправља противпожарне и противпровалне инсталације и централу. Ради и друге послове из домена своје  стручности, а по налогу шефа и начелника одељења којима непосредно и одговара за свој рад.

 

 

4.Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге   – Одељење акушерства са порођајном салом  – Служба за гинекологију и акушерство –  Сектор клиничких служби на одређено време до 6 месеци, на упражњено радно место, са пуним радним временом

  – извршилац 1.

 

Услови: Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних намирница, личној хигијени и заразним болестима.

 Опис:Одржава чистоћу просторија у којима се обављају прегледи и интервенције, соба у    којима леже болесници, кухиња и других просторија утврђених према распореду  рада. Ради у операционој сали гинекологије, сали за царски рез и порођајној сали. Одржава хигијену санитарних просторија и просторија које се употребљавају за пацијенте и особље (степеништа,холова,ходника,чекаоница и др.).Када не врши посао чишћења односно одржавања хигијене на оделењу у обавези је да онда помаже медицинским сестрама-техничарима око преноса  болесника, учествује у допремању  санитарног и другог материјала до и са оделења (веша, хране идр.). Стара се о  исправности средстава која су јој дата на употребу задужена је и финансијски  одговара за потрошњу и употребу истих.О свим неправилностима обавештава  главну сестру. Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о  истој подноси извештај главној сестри. Обављају и друге послове по налогу главне   сестре. За свој рад одговорна је главној  сестри одељења, сестрама на оделењу, шефу одељења и начелнику Службе за гинекологију и акушерство.                                                                                                                                      

 

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

 

-  Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-  Фотокопија дипломе о завршеној школи која се тражи огласом

-  Фотокопија уверења положеног стручног испита,

- Фотокопија лиценце (Решење о упису у Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије )

- Потврда о радном искуству (за техничара инвестивионог и техничког одржавања)

    -  Фотокопија важеће личне карте,

   -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом

   

Напомена: Кандидати који буду изабрани по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада.У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

 

            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

   

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, ул. Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

 Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

 

1.На огласну таблу Опште болнице                                              ДИРЕКТОР

2.Националној служби за запошљавање                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                                         СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                                     др Живко Врцељ