Дом здравља Осечина

      На основу колективног уговора код послодавца Дом здравља Осечина чл. 6-9, а у складу са Кадровским планом Дома здравља Осечина чл. 23 и Одлуке директора Дома здравља Осечина бр. 637/20 од 01.07.2020.год.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА РАСПИСУЈЕ:

ОГЛАС

 

        За пријем у радни однос једног извршиоца Доктора медицине изабрани лекар за рад у служби за здравствену заштиту деце и жена са поливалентном патронажом са пуним радним временом на одређено време од 3 месеца и једног извршиоца Доктора денталне медицине за рад са пуном радним временом на одређено време до повратка радника са специјализације.

        Др опште медицине

    УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицински факултет (VII/1 степен стручне спреме) на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образо-вање до 10. септембра 2005. године, положен стручни испит; поседовање лиценце за рад, познавање рада на рачунару.

        Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;
- ради у превентивним саветовалиштима;
- организује и спроводи прописане систематске  прегледе;
- учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);
- обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење.

- прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;
- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;
- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
- обавља консултатиције са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
- планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

-Обавља сложене дијагностичке и терапеутске радње у својој струци према

      програму и плану .

-Обавља периодичне посете предшколским установама и установама социјалне заштите,

-Обавља превентивне прегледе и имунизацију деце предшколског узраста

-Врши превентивне прегледе пре ступања у колектив ( вртић) и пре одласка на рекреативну наставу,

 • Обавља општи педијатријски преглед,
 • Уочава и региструје минималне малформације као и веће дефекте,
 • Врши детаљан неуролошки преглед,
 • Врши процену психомоторног, социо-емоционалног и сензорног развоја,
 • Посматра однос мајка-дете, разговара са мајком и другим члановима породице,
 • Саветује родитеље или старатеље у вези са свим питањима о развоју детета, а посебно о психичком и емоционалном развоју,
 • Сарађује са педагошком службом вртића и школа,
 • Посећује вртиће, држи предавања, посебно где има специјалних васпитних група,
 • Врши едукацију патронажних сестара, које су оспособљене за препознавање разних поремећаја код деце, као и откривање психо-социјалних ризика којима су деца изложена,
 • Обавља и друге послове из своје струке у вези са остваривањем права из обавезног здравственог осигурања, које му стави у задатак непосредни руководилац,
 • -Утврђује време и узрок смрти.

За свој рад одговара начелнику једицинице и директору Дома здравља

       Др денталне медицине

    УСЛОВИ: стоматолошки факултет, VII/1 степен стручне спреме, положен стручни испит, познавање рада на рачунару.

       Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;
- врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом;
- ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;
- упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба-пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;
- упућује пацијенте на специјалистичко - консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;
- контролише рад зубног асистента и протетског техничара;
- збрињава хитна стања у области стоматологије;
- обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва;
- учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;
- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;
- планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите.

 • Обавља систематске прегледе новопримљених пацијената и прави обраду здравственог картона,
 • Обавља и друге послове из своје струке а за свој рад одговоран је начелнику јединице и директору Дома здравља.

 

        Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком радном биографијом; оверену копију дипломе о завршеном медицинском  односно стоматолошком факултету или оверену копију уверења о свим положеним испитима; оверену копију уверења о положеном стручном испиту; оверену копију решења о лиценци издато од Лекарске коморе Србије,  извод из матичне књиге рођених, Уверење о држављанству.

        Рок за подношење пријаве је 8 (осам дана) од дана објављивања огласа, на сајту НСЗ. Пријаве доставити поштом или лично у правну службу за напоменом за конкурс и навести позицију за коју се конкурише на адресу: Дом здравља Осечина, 14253 Осечина, Пилота Миленка Павловића 13-15, тел. за информације 014/315-00-20. Уз пријаву поднети доказе о испуњености тражених услова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

 

 

Дом здравља Осечина