Општa болницa Сремска Митровица

На основу члана 16. Статута Опште болнице Сремска Митровица, члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС бр. 96/2019)  на основу дописа Министарства здравља Републике Србије, број 112-01-1583/2019-02 од дана 23.01.2020.године, закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-13106/2019 од 26.12.2019.године, директор Опште болнице Сремска Митровица

                            

  Р а с п и с у ј е

О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на неодређено време

 

 

  1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге сервирка - Одељење гинекологије - Служба гинекологије и акушерства- Сектор клиничких служби, на неодређено време, на упражњено радно место, са пуним радним временом

  извршилац 1

 

Поред услова утврђених чланом 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 одлука УС,113/2017и 95/2018) кандидати треба да испуњавају и услове прописане Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Опште болнице Сремска Митровица.

Услови: Завршена Основна школа, положен курс из хигијене животних  намирница, личној хигијени и заразним болестима.

Опис: Сервира болесницима припремљену храну из централне кухиње. Одржава посуђе, прибор за јело и  радни простор уз примену хигијене за дезинфекцију. Стара се о исправности средстава која су јој дати на употребу и задужена је финансијски и одговара за потрошњу и употребу истих. О свим не-правилностима обавештава главну сестру. Води евиденцију о потрошњи материјала за одржавање чистоће и о истој потрошњи подноси извештај главној сестри. Обавља и друге послове по налогу  главне сестре. За свој рад одговорна је главној сестри, шефу оделења, односно начелнику службе  којима је непосредно и одговорна за свој рад.

                                   

Као доказ о испуњености услова за радно место за које подносе пријаву на оглас кандидати су дужни да доставе:

-   Потписану пријаву на оглас са кратком биографијом,

-   Фотокопија дипломе о завршеној Основој школи

    -  Фотокопија важеће личне карте,

    -  Доказ о промени презимена у складу са приложеном документацијом уколико је дошло до промене

    -  Уверење о завршеном курсу из хигијене животних  намирница, личној хигијени и заразним болестима.

    -  Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)

 

Напомена: Кандидати који буду примљени у радни однос по овом огласу дужни су да доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место, као и лекарско уверење којим се доказује здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је расписан оглас, издато од надлежног Диспанзера медицине рада. У случају да изабрани кандидат не испуњава услове у погледу здравствене способности за рад на радном месту, вршиће се поновни избор из реда кандидата који су конкурисали за то радно место.

          Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана оглашавања на огласној табли Националне службе за запошљавање.

Пријаве са доказима о испуњености услова огласа подносе се путем поштe или директно на деловодни протокол Опште болнице Сремска Митровица, Стари шор 65, са назнаком за који оглас и које радно место се подноси пријава на оглас.

Уз пријаву на оглас за свако радно место на које се конкурише потребно је приложити фотокопије свих докумената који се траже огласом за то радно место.       

  Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће се разматрати.

 

 

ДОСТАВИТИ:

1.На огласну таблу Опште болнице                              ДИРЕКТОР

2.Националној служби за запошљавање              ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

3.Помоћнику директора Сектора                        СРЕМСКА МИТРОВИЦА      

4.Кадровском одсеку                                             

5.Архиви                                                                 др Живко Врцељ