Дом здравља,,Др Симо Милошевић”

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“ бр.96/2019), у складу са Закључцима  Закључком  51 Број:112-13106/2019 од 26.12.2019 год.Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и члана 18.тачка 10. Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић” бр.135/1 од 16.01.2007.године , в.д директора Дома здравља расписује

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”,на пословима:

 

  1. Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове у Служби за правне, економско финансијске , техничке и др сличне послове -1 извршилац:

 

Услови за заснивање радног односа су:

Стручна спрема / образовање

 

Високо образовање:

– на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

– знање рада на рачунару.

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком  биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Фотокопију личне карте;

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“,сајту Министарства здравља РС, и интернет страници  Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић” ,ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат,соба бр.15.

 

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

 

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

В.Д ДИРЕКТОР

Др Ненад Бјелица