Институт за ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“

ПРЕДМЕТ: објављивање огласа за пријем у радни однос

                     на неодређено време у Институту за

                     ортопедско-хируршке болести „БАЊИЦА“

 

Радно место – Мајстор одржавања (Руковалац парних и топловодних котлова) са пуним радним временом на неодређено време– 1 извршилац

 

Услови које кандидати треба да испуњавају су:

- средња стручна спрема (III степен)

- пожељно је претходно радно искуство у стационарним здравственим установама на истим или сличним пословима

 

Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе и:

 

  • оверени препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој школи (са просечном оценом),
  • потврду издату од стране Националне службе за запошљавање о дужини чекања на запослење,
  • доказ о радном искуству на истим или сличним пословима (фотокопија радне књижице или потврда послодавца),
  • фотокопија личне карте или очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип),
  • биографију, са адресом и контакт телефоном.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана расписивања огласа у листу „ПОСЛОВИ“.

Пробни рад  је шест месеци.

Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА   

Проф. др Зоран Башчаревић