Дом здравља Панчево

На основу Закључка 51 број: 1930/2020 од 28.фебруара 2020.године, Закључка 51 број: 112-4873/2020 од 16.јуна 2020.године и Закључка 51 број: 112-5486/2020 од 08.јула 2020.године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, а у вези са чланом 7.8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( „ Службени гласник РС“ број 96/2019 )

,  вд директора  Дома здравља Панчево дана 22.07.2020.године

р а с п и с у је 

 

О  Г  Л  А  С 

а пријем  у  радни  однос 

 

    ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ  - 2 извршиоца на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби стоматолошке здравствене заштите

 

          ОПИС ПОСЛОВА: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију;

          врши систематске и друге прегледе предшколске и школске деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских аномалија, бави се здравствено - васпитним радом;

          ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја;

          упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зуба-пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно;

          упућује пацијенте на специјалистичко – консултативне прегледе у установи или на више нивое здравствене заштите;

          контролише рад зубног асистента и протетског техничара;

          збрињава хитна стања у области стоматологије;

          обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва;

          учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите;

          обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

      планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите;

 

У С Л О В И :

1. Завршен Стоматолошки факултет, стручни испит, VII-1,

 

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР - 7  извршиоца нa неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за здравствену заштиту одраслих

 

ОПИС ПОСЛОВА: организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи  здраствено-васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

ради у превентивним саветовалиштима;

организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала;

даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете;

планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите

                  

У  С  Л  О  В  И :

  1. Завршен Медицински факултет , стручни испит, VII-1, лиценца за рад, познавање рада на рачунару у програмима Wорд, Еxеl и интернет сервиса, шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

     ВОЗАЧ У ХМП – 4 извршиоца на неодређено време са пуним радним временом, за рад у Служби за хитну медицинску помоћ

 

ОПИС ПОСЛОВА:  врши хитан санитетски превоз пацијената

помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

одржава, прати и води евиденцију о исправност возила и опреме у возилу

 

У С Л О В И :

  1. Средње образовање, возачка дозвола Б категорије, сертификат о едукацији из ургентне медицине

 

     РЕФЕРЕНТ ЗА ФИНАНСИЈСКО – РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ – 1 извршиоц на неодређено време са пуним радним временом у Одељењу за економско – финансијске послове

 

ОПИС ПОСЛОВА: врши пријем, контролу и груписање улазне и излазне документације и даје налог за финансијско задуживање;

врши усаглашавање са главном књигом свих конта за обрачун зарада, накнада зарада и друга примања;

води прописане електронске евиденције и обавља електронска плаћања;

контролише евидентирање пословних промена у пословним књигама и евиденцијама;

прати и усаглашава стање књига основних средстава и главне књиге;

прати измиривање обавеза по основу пореза на добит;

израђује месечне извештаје о документацији и одговоран је за њихову тачност;

ажурира податке у одговарајућим базама;

пружа подршку у изради периодичног и годишњег обрачуна;

врши рачунску и логичку контролу месечних извештаја, обрађује податке и израђује статистичке табеле.

 

У С Л О В И :

  1. Средња економска школа, познавање рада на рачунару у програмима Wорд, Еxel, и интернет сервиса, шест година радног искуства на поменутим пословима у здравстеној установи

 

    СПРЕМАЧИЦА У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ – 2 извршиоца на неодређено време са пуним радним временом у Одељењу техничких и других послова

 

ОПИС ПОСЛОВА: одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

одржава хигијену у административним просторијама;

одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене

установе.

 

У С Л О В И:

  1. Основно образовање

 

 

   

Рок  за  подношење  пријаве  на  оглас је  8 дана   од  дана објављивања на  огласној табли Дома здравља Панчево  и  на  сајту  Министарства  здравља  Републике  Србије.

 

Пријаве  са овереним  доказима  о испуњавању  услова подносе  се   на  адресу  ДОМ ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО  , МИЛОША  ОБРЕНОВИЋА  БРОЈ  2 , СА НАЗНАКОМ ЗА ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ  У  РАДНИ ОДНОС,  ИЛИ  ДИРЕКТНО НА ПИСАРНИЦИ ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО.

 

НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ  И  НЕПОТПУНЕ  ПРИЈАВЕ  НЕЋЕ  СЕ  РАЗМАТРАТИ.

 

 

ДР СТОЈАН ВИШЕКРУНА