Дом Здравља „др Милорад Михајловић“Ражањ

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе  и члана 23. Статута здравствене установе Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ а у складу са насталим потребама  објављујемо

ЈАВНИ ОГЛАС

За пријем у радни однос :

1/једне спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге са  пуним радним временом на неодређено време.

Услови:

   - завршена основна школа

   -извод из матичне књиге рођених   

            

Оглас остаје отворен 8. дана од дана објављивања од стране  Министарства здравља РС и Националне службе за запошљавање .

                                                 

Пријава са биографијом /CV/ и наведена документа/оверена фотокопија/ се достављају лично или поштом на адресу:

Дом здравља ,,др Милорад Михајловић,, Ражањ, ул. ,,др Милорада Михајловића,, бр.5, 37215 Ражањ са назнаком ,, Пријава на оглас,,

Одлуку о избору кандидата доноси директор установе у Законом предвиђеном року.

Обавештење  о извршеном избору, кандидати могу добити на телефон 037/3841 663 сваког радног дана од 7-14 часова.

 

 

Д и р е к т о р,

                                                                        Ненад Станковић, дипл.ецц