Институт за јавно здравље Ниш

На основу члана члана 192. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 113/2017- одлука УС и 13/2017), чл. 7- 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („ Сл. гласник РС“ бр. 96/2019 i 58/2020),  Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр.07-2514 од 31.07.2020. године, а у вези са Пројектом Делегације ЕУ и Канцеларије УНОПС-а  подршке запошљавању,  в.д. директора Института за јавно здравље Ниш расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

са пуним радним временом

 

      Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време у Центру за микробиологију Института за јавно здравље Ниш, на период од шест месеци, са пуним радним временом за послове:

1) доктор медицине  - 5 извршилаца,

2) дипломирани биолог - 2 извршиоца,

3) лабораторијски техничар – 3 извршиоца

 

Врста и степен стручне спреме:

 

  • За послове доктора медицине:

 

Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама из области медицине, у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

  • за послове дипломирани биолог:

 

Високо образовање:

  • на студијама другог степена (мастер академске студије) биологије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године
  • на основним студијама биологије у трајању од најмање четири године, по пропису којије уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

 

  • за послове лабораторијски техничар:

-средње образовање медицинске струке

 

Уз пријаву на оглас, која треба да садржи кратку биографију, адресу, контакт телефон и е-mail адресу, кандидати подносе следећа документа:

 

  • Доктор медицине:

 

- диплома о завршеном медицинском факултету (оверена фотокопија),

- уверење о положеном стручном испиту за доктора медицине (оверена фотокопија),

 -лиценца или решење о упису у именик Лекарске коморе (оверена фотокопија)

 -извод из матичне књиге рођених,

- извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

- уверење о држављанству,

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду издаје суд), не старију од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопије)

- писану сагласност (својеручно)  за обраду података о личности у сврхе избора за пријем  у радни однос.  Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује ИЗЈЗ Ниш.

  • Дипломирани биолог:

 

- диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија),

-извод из матичне књиге рођених,

- извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

- уверење о држављанству,

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду издаје суд), не старију од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија),

 - писану сагласност (својеручно)  за обраду података о личности у сврхе избора за пријем  у радни однос.  Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује ИЗЈЗ Ниш

  • Лабораторијски техничар

 

  -диплома о завршеној медицинској школи, смер лабораторијски техничар (оверена фотокопија),

- уверење о положеном стручном испиту (оверена фотокопија),,

 -лиценца или решење о упису у именик Коморе мед. сестара/здравствених техничара

 -извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија),

- извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),

- уверење о држављанству,

- уверење да се против кандидата не води истрага и кривични поступак (потврду издаје суд), не старију од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија)

- писану сагласност (својеручно)  за обраду података о личности у сврхе избора за пријем  у радни однос.  Подаци се не могу користити у друге сврхе.Подацима рукује и податке обрађује ИЗЈЗ Ниш.

 

Коначну одлуку о избору кандидата за пријем у радни однос, донеће директор Института за јавно здравље Ниш на основу извештаја Комисије, која ће обавити разговор са кандидатима.

Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.                                                                                                                                                             

Рок за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на порталу Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и Института за јавно здравље  Ниш.                                                          

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Приложена документација за оглас неће се враћати кандидатима.               

Обавештење о термину за обављање разговора пријављених кандидата који испуњавају услове огласа биће накнадно објављено на интернет презентацији Института за јавно здравље Ниш

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештени о резултатима огласа, обавештење о избору ће бити објављено на интернет презентацији Института.

Пријаве се подносе лично на писарници Института за јавно здравље Ниш или путем препоручене поште на адресу:  Институт за јавно здравље Ниш, Бул. др Зорана Ђинђића 5018000 Ниш, са напоменом “за оглас” и напоменом за које се радно место конкурише.

           

 

В.Д. ДИРЕКТОРА

Проф. др Миодраг Стојановић