Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице 0107- 10531                од   10.08.2020.год , Здравствени центар расписује  

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на 6 месеци због повећаног обима посла

        

 

ОЈ Дом здравља  Ужице

  1. Возач у хитној медицинској помоћи ....................................................................... 1 извршилац

 

ОЈ Општа болница Прибој

  1. Виши физиотерапеут ................................................................................................... 1 извршилац

 

 

         Услови за заснивање радног односа

  • За радно место виши физиотерапеут-VI степен стручне спреме ,завршена виша медицинска школа,смер физиотерапеут,положен стручни испит и важећа лиценца
  • За радно место возач у хитној медицинској помоћи - III степен стручне спреме,завршена средња   школа , саобраћајног смера,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља РС

 

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи
  • Оверену фотокопију стручног испита
  • Оверену фотокопију важеће лиценце
  • Кратку биографију

 

                    Пријаве са потребном документацијом и прецизно назначено на које радно место се конкурише, подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић